24.5.2018

Perustelut

Nykyinen Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma on velvoittava asiakirja, mutta se on myös prosessi. Perusopetuksen opetussuunnitelman kohdalla prosessi tarkoittaa sitä, että kyseessä on elävä asiakirja, johon tehdään jatkuvasti tarkennuksia, lisäyksiä ja päivityksiä. Lisäksi opetussuunnitelmaa arvioidaan koko ajan: Antaako opetussuunnitelma vastauksia koulussa tapahtuvaan opetukseen ja ohjaukseen, onko opetuksen järjestäjä linjannut niitä asioita, mitä on pitänyt ja toimitaanko Rovaniemen perusopetuksen kouluissa niin, kuin opetussuunnitelmassa todetaan. Arvioinnin tuloksena ei voi olla toiminta, jossa opetussuunnitelmaa muutetaan aina, kun huomataan, että koulujen käytännöt ja opetussuunnitelman linjaukset eivät kohtaa. Lähtökohdan tulee olla käänteinen eli koulujen käytännöt muutetaan vastaamaan opetussuunnitelman antamia linjauksia. Tämä siksi, että nykyisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden, joiden pohjalta opetuksen järjestäjät ovat laatineet voimassa olevat paikalliset opetussuunnitelmansa, tavoitteena on muutos – muutos pedagogiikassa, opettajan ja oppilaan rooleissa, toimijuudessa ja arvioinnissa. Muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee olla siten harkittuja ja perusteltuja.

Esitän seuraavia harkittuja ja perusteltuja muutoksia Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan:

18.4. Joustava perusopetus

Opiskelu muissa oppilaitoksissa, työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella s. 101 (toisen kappaleen viimeinen lause)

JOPE-toimintaa järjestävissä kouluissa tarjotaan koulukohtaisena valinnaisaineena työssäoppimista.

muutetaan

JOPE-toimintaa järjestävissä kouluissa voidaan tarjota koulukohtaisena valinnaisaineena työssäoppimista.

20.3. Arvioinnin kohteet

Käyttäytymisen määräytymisperusteet s. 119

Määräytymisperusteisiin on lisätty sivun 118 käyttäytymisen kolme pääkategoriaa (Normisto, Ihmisarvo ja moraali sekä Ympäristön kunnioitus). Lisäksi käyttäytymisen määräytymisperusteet on suhteutettu paremmin toisiinsa. Käyttäytymisen määräytymisperusteet on laadittu Arviointityöryhmässä (15.2.2018) ja ne on käsitelty Koulutuspalveluiden johtoryhmässä (27.2.2018). Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman sivulla 119 olevat käyttäytymisen määräytymisperusteet poistetaan ja ne korvataan liitteen (liite 1) mukaisilla määräytymisperusteilla.

22.3. Yhteisöllinen oppilashuolto s. 202

Sivulle 202 lisätään kolmanneksi kappaleeksi seuraava teksti liittyen Hyvinvoinnin vuosikelloon:

Rovaniemen koulujen hyvinvointityön ja yhteisöllisen oppilashuollon ohjenuorana ja paikallisen opetussuunnitelman lisänä toimii Hyvinvoinnin vuosikello. Jokaiselle vuosiluokalle on laadittu teemat ja tuntisisällöt, joita toteutetaan lukuvuoden aikana oppitunneilla eri oppiaineiden sisältöihin, laaja-alaisiin osaamisalueisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin integroiden. Koulut tarkentavat vuosikellon sisältöjen hyödyntämisen oppilashuoltosuunnitelman vuotuisen päivittämisen yhteydessä. Oppilaat osallistuvat yhteiseen suunnitteluun.

23. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset

Arviointi s. 232

Kyseisen otsikon alla oleva teksti poistetaan kokonaan ja korvataan liitteen (liite 2) mukaisella tekstillä. Otsikko Arviointi poistuu ja se korvataan otsikolla Arviointi: maahanmuuttajaoppilaat ja vieraskieliset oppilaat.

24.4. Valinnaisaineisiin liittyvät paikalliset ratkaisut

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien jako Rovaniemellä s. 237

Kyseisen otsikon alla oleva teksti poistetaan eli kolme kappaletta ja korvataan liitteen (liite 3) mukaisella tekstillä. Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien opetussuunnitelmat 8. ja 9. vuosiluokille (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous) lisätään Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman loppuun liitteeksi kolme (Otsikko RoiOPS: LIITE 3, TAIDE-JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT, OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA ARVIOINTI). Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien opetussuunnitelmat 8. ja 9. vuosiluokille ovat liitteessä neljä (liite 4).

27.3.5. Vuosiluokat 7-9, Biologia

Biologia, vuosiluokka 7 s. 738 muuttuu Biologia, vuosiluokka 8 ja Biologia, vuosiluokka 8 s. 742 muuttuu Biologia, vuosiluokka 7. Vuosiluokkien 7-9 biologiassa vuosiluokkien 7 ja 8 numerot vaihtavat paikkaa eli vuosiluokan seitsemän tavoitteet ja sisältöalueet muuttuvat vuosiluokan kahdeksan tavoitteiksi ja sisältöalueiksi ja vuosiluokan kahdeksan tavoitteet ja sisältöalueet muuttuvat vuosiluokan seitsemän tavoitteiksi ja sisältöalueiksi. Vuosiluokkien 7-9 biologiaan ei tehdä muita muutoksia.

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi lisätään Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman loppuun liitteeksi kaksi sivulle 919 (Otsikko RoiOPS: LIITE 2. PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI). Perusopetusta täydentävä oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi ovat liitteessä viisi (liite 5).


Liite 1

Liite 1, Käyttäytymisen määräytymisperusteet.doc

Liite 2

Liite 2, Arviointi_ maahanmuuttajaoppilaat.docx

Liite 3

Liite 3, Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit.doc

Liite 4

Liite 4, Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, tavoitteet, sisältö ja arviointi.docx

Liite 5

Liite 5, LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OPS.docx