Kuvataide 1-2

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.


Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä.

KU_1.docx
KU_2.docx

TAVOITTEET:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

Visuaalinen kulttuuri ja tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.


S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.


S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.


Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä.


Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.


Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat

 • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
 • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
 • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
 • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Kuvataide, vuosiluokka 1

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • opetellaan havainnoimaan taidetta ja ympäristöä omien kokemuksien, pelien ja leikkien kautta
 • tutkitaan taidetta ja ympäristöä eri aistien ja koko kehon avulla (esim. etsi teoksesta värejä, muotoja, tee taideteoksesta äänimaailma)
 • käydään tutustumassa paikallisiin kohteisiin (esim. luontoretket, näyttelyt, julkiset teokset, Korundi)
 • opetellaan kertomaan mitä näen, koen, ajattelen ja tunnen (esim. minä itse, oma koti, perhe, koulu, kaverit, harrastukset, kirjat, pelien visuaalinen maailma, eri vuodenajat)
 • ajankohtaiset asiat ja teemat työskentelyn lähtökohtina
 • harjoitellaan erilaisia kuvallisen tuottamisen tapoja
 • valitaan aihe, teema tai ilmiö, jota jokainen oppilas käsittelee joko yhteisesti valitulla tai itse valitsemallaan kuvallisen tuottamisen tavalla

Kuvallinen tuottaminen

 • kokeillaan ja käytetään erilaisia papereita, piirtimiä ja värejä
 • tutkitaan viivaa, muotoa ja liikettä
 • harjoitellaan erilaisia maalaustekniikoita
 • väri-ilmaisu: päävärit, välivärit
 • kokeillaan ja tutkitaan eri materiaaleja (savi, hiekka, kivet, lumi, jää, kasvit ja muut luonnonmateriaalit)
 • käytetään kierrätysmateriaaleja eri tarkoituksiin rakentelussa ja muotoilussa (esim. nukketeatteriesitys; nuket, lavasteet)
 • kokeillaan erilaisia jälkiä painaen (esim. leimasimet, tarttumapiirros)
 • opetellaan työskentelyssä välinehuollon alkeet
 • opetellaan yksin ja ryhmässä työskentelyä
 • opetellaan sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin muutosta kesken työskentelyn
 • luonnostelu osaksi prosessia (esim. luonnosvihko)

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • tutkitaan erilaisia kuvia ja keskustellaan niistä (esim. kuvakirjat, oppikirjat, sarjakuva, lehtikuva, mainoskuva, taidekuva, valokuva, tv, video ja elokuva)
 • käytetään erilaisia kuvantarkastelun tapoja (esim. elämyksellinen kuvantarkastelu)
 • havainnoidaan tuttuja esineitä; esineiden muotoilua ja graafista suunnittelua (esim. Fiskarsin sakset, koulureput, omat vaatteet, erilaiset tuotemerkit)
 • tutkitaan omaa lähiympäristöä ja sen arkkitehtuuria (esim. oma koulu ja koulun piha-alue, oma koulumatka)
 • tutustutaan lappilaiseen kuvataiteeseen (esim. Särestöniemi, Alariesto, Raekallio, Ranttila) http://lapintaiteilijaseura.fi/ammattina taiteilija

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • rakennetaan kierrätysmateriaaleista ja keskustellaan kestävän kehityksen arvoista

Kuvataide, vuosiluokka 2

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • opetellaan havainnoimaan taidetta omien kokemuksien, pelien ja leikkien kautta (esim. taidekuva palapeliksi, etsi teoksesta värejä, muotoja, tee taideteoksesta äänimaailma)
 • tutkitaan taidetta eri aistien ja koko kehon yhteistyön avulla (draama, liike)
 • tutustutaan paikallisiin kohteisiin (esim. Arktikum, veistokset Vuorten synty, Jätkänpatsas)
 • opetellaan kertomaan mitä näen, koen ja tunnen
 • opetellaan kuuntelemaan toisia ja perustelemaan omia ajatuksia ja näkemyksiä taiteesta
 • huomioidaan oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset aiheet
 • valitaan yhteinen aihe, teema tai ilmiö, (esim. monialaiset oppimiskokonaisuudet) jota jokainen oppilas käsittelee yhteisesti valitulla tai itse valitsemallaan kuvallisen tuottamisen tavalla (esim. veistos, maalaus jne.

Kuvallinen tuottaminen

 • kokeillaan ja tutkitaan erilaisia papereita, piirtimiä, värejä ja materiaaleja (savi, hiekka, kivet, lumi, jää, muut luonnonmateriaalit) sekä kierrätysmateriaaleja
 • kokeillaan erilaisia grafiikan työtapoja (esim. materiaalilaatta, Pressprint-laatta)
 • tutkitaan viivaa, muotoja ja liikettä (esim. ääriviivapiirustus, frottaasi)
 • opetellaan välinehuoltoa ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita
 • havainnoidaan eri materiaalien vaikutusta työn luonteeseen (esim. sama aihe / tehtävä piirtäen, maalaten tai rakentaen)
 • opetellaan yksin ja ryhmässä työskentelyä
 • arviointi prosessin osana
 • opetellaan sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin muutosta kesken työskentelyn
 • tutkitaan esim. lapsille suunnattua mainontaa ja kokeillaan kuvan muokkaamista esim. kuvakollaasin tai kuvankäsittelyohjelman avulla
 • tutustutaan värien vaikutukseen mediassa

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • tutkitaan erilaisia kuvia viestinnän välineenä: valokuva, taidekuva, kuvitus, sarjakuva, uutiskuva, mainoskuva, tv, video jne.
 • havainnoidaan oman lähiympäristön arkkitehtuuria (esim. Lappiatalo)
 • tutustutaan muotoiluun ja graafiseen suunnitteluun (esim. Unikkokangas)
 • ammattina esimerkiksi arkkitehti tai tekstiilisuunnittelija
 • tutustutaan lappilaiseen nykytaiteeseen http://lapintaiteilijaseura. fi/
 • esim. tehdään ympäristötaidetta; otetaan valokuvia omasta lähiympäristöstä tai tehdään esimerkiksi kartta, johon lisätään oman koulumatkan tärkeitä asioita ja paikkoja

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • keskustellaan lasten arjesta (esim. lelut, pelit, lastenohjelmat, pukeutuminen)
 • Rovaniemi lapsen silmin
 • rakennetaan kierrätysmateriaaleista ja keskustellaan kestävän kehityksen arvoista
 • tehdään talvitaidetta lumesta ja jäästä