Musiikki 1-2

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.

MU_1.docx
MU_2.docx

Musiikki, vuosiluokka 1

Osallisuus

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen

 • kuunteleminen
 • osallistuminen
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • oppilaiden omat havainnot ja kokemukset keskeisiä

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä

 • perussykkeen harjoittelu
 • kehosoittimet
 • rytmisoittimet
 • erilaiset äänimaailmat, kokeilut
 • oman äänen tuottaminen eri tavoin
 • laulut, lorut, leikit ja soittotehtävät
 • toisten tuotosten kuuntelu
 • yhteiset onnistumisen kokemukset

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen

 • havainnoidaan ääniympäristöjä lähellämme, esim. luokassa, koulun pihalla, liikenteessä, luonnossa
 • ohjattu kuuntelu
 • tutustutaan peruskäsitteisiin taso, kesto, voima ja väri
 • keskustelumusiikista
 • musiikinmerkitysesim.lastenohjelmissa,peleissä Oppimisympäristöt:
  • musiikin opettamiseen soveltuva tila välineistöineen
  • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, esim. työpajat, vierailut, konsertit
  • muut ympäristöt

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia
 • improvisointi
 • äänen tuotto eri keinoin
 • omaääni
 • kehosoittimet
 • soittimet
 • sanoituksien keksiminen, kokeileminen leikin kautta
 • sadut, kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • oppilaiden omat sävellykset tai muut musiikilliset tuotokset
 • teknologian monipuolinen hyödyntäminen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

 • kuuntelu
 • laulaminen
 • keho- ja rytmisoittimet
 • paikalliset toimijat, esim. orkesterit, kuorot, teatteri, tanssi ym. vierailut
 • lorut, leikit, laulut (myös oppilailta)
 • vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat
 • lappilaisuus musiikissa

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä

 • käsitteisiin ja merkintätapoihin tutustuminen kuuntelun ja toimimisen kautta
 • äänen kesto (pitkä - lyhyt)
 • äänen korkeus (korkea - matala)
 • hiljainen - voimakas
 • hidas - nopea
 • soolo – tutti

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

 • huomioidaan toiset
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja tuottamisesta
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri tilanteissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

 • tavoitteiden asettamisen harjoitteleminen
 • oman ja yhteisen tekemisen arviointi
 • oppilaiden omat kokemukset ja havainnot

Musiikki, vuosiluokka 2

Osallisuus

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen

 • kuunteleminen
 • rohkaiseminen osallistumaan
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • ohjataan oppilasta sovittamaan oma osuutensa musiikilliseen kokonaisuuteen
 • Oppimisympäristöt:
  • musiikin opettamiseen soveltuva tila välineistöineen
  • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, esim. työpajat, vierailut, konsertit
  • muut ympäristöt

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä

 • perussykkeen harjoittelu
 • kehosoittimet
 • äänimaailmat, kokeilut, improvisointi, oman äänen tuottaminen eri tavoin
 • luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen
 • rytmisoittimet
 • melodiasoittimiin tutustuminen
 • toisten tuotosten kuuntelu
 • olla osa kokonaisuutta, onnistumisen kokemukset

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen

 • havainnoidaan ääniympäristöjä lähellämme esim. kotona, koulussa, kaupungissa, luonnossa,
 • ohjattu kuuntelu
 • keskustelu musiikista
 • laajennetaan käsitteistöä esim. rytmi, melodia, muoto, har- monia, sointiväri, dynamiikka
 • musiikin merkitys esim.lastenelokuvissa, teatterissa
 • Oppimisympäristöt:
  • musiikin opettamiseen soveltuva tila välineistöineen
  • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, esim. työpajat, vierailut, konsertit
  • muut ympäristöt

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittele- maan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia
 • improvisointi
 • äänentuottoerikeinoin
 • omaääni
 • kehosoittimet
 • soittimet
 • sanoituksien keksiminen, kokeileminen leikin kautta, riimien kanssa leikittely
 • liike,liikunta
 • kuvat, sadut ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • rohkaiseminen omaan ilmaisuun
 • teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit taustat
 • tutustuminen ja musiikkiohjelmien kokeileminen
 • omat sävellyskokeilut

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

 • kuuntelu
 • laulaminen
 • keho- ja rytmisoittimet
 • paikalliset toimijat, esim. orkesterit, kuorot, teatteri, tanssi ym. vierailut
 • lorut, leikit, laulut (myös oppilailta)
 • vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat
 • lappilaisuus musiikissa lastenlaulut, ikäkaudelle soveltuva populaarimusiikki, kansanmusiikki ja taidemusiikki
 • paikallinenmusiikkikulttuuri
 • huomioidaan oppilaille tutut kappaleet

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä

 • käsitteisiin ja merkintätapoihin tutustuminen kuuntelun ja toimimisen kautta
 • äänen kesto (pitkä - lyhyt)
 • äänen korkeus (korkea - matala)
 • hiljainen - voimakas
 • hidas - nopea
 • soolo - tutti
 • oppilaiden omat kokemukset ja havainnot musiikista keskeisiä

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

 • huomioidaan toiset
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja tuottamisesta
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri tilanteissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

 • tavoitteiden asettamisen harjoitteleminen
 • oman ja yhteisen tekemisen arviointi
 • oppilaiden omat tuotokset
 • musiikin merkitys oppilaiden omissa yhteisöissä

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat tutustuvat musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia.


S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.


S2 Mistä musiikki muodostuu: Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.


S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.


Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia, joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.


Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten välineiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta.


Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat

 • edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä
 • edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.