Oppilaanohjaus 1-2

Oppiaineen tehtävä

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiin, arvoihin ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaanohjauksessa. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista.

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1 -2

Oppilaanohjauksesta ei ole vuosiluokilla 1 - 2 luokkatunteja. Oppilaanohjaus toteutetaan osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Luokanopettaja vastaa oppilaanohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppilaanohjauksessa valitaan työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, joiden avulla oppilaalla on mahdollisuus saada myönteinen käsitys itsestään oppijana, koululaisena ja ryhmän jäsenenä. Oppimisympäristöinä käytetään monipuolisesti kaikkia tiloja ja lähiympäristöä sekä hyödynnetään teknologiaa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutukset vahvistavat oppiaineiden välistä yhteistyötä ja oppilaan oppimista sekä osallisuutta. Kodin ja koulun välillä tehdään yhteistyötä, joka on pohjana oppilaanohjauksessa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 1 -2

Oppilaita ohjataan omatoimisuuteen ja vastuunottamiseen omista kouluun liittyvistä asioista esim. tehtävät ja koulutavarat. Oppilaat harjoittelevat tavoitteiden asettamisesta opiskelulle, vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimista. Oppilaanohjauksessa ohjataan oppilasta havaitsemaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja edistyminen opiskelussa. Oppilaalle annetaan tarvittaessa ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi esim. kielivalinnat. Oppilaan yksilölliset tarpeet selvitetään ja annetaan mahdollinen tarvittava tuki oikeaan aikaan sekä huomioidaan oppilaan kehittymistä ajatellen riittävä haasteellisuus.

Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 1 – 2

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa. Oppilasta opettavat opettajat antavat kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden asettamisesta sekä saavuttamisesta. Oppilas harjoittelee oman työskentelynsä arviointia. Oppilas, huoltajat ja luokanohjaaja arvioivat yhdessä koulunkäynti- ja opiskelutaitoja.