Kuvataide 3-6

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, ja mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

Omat kuvakulttuurit Ympäristön kuvakulttuurit Taiteen maailmat

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.

TAVOITTEET:

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja funktion suhdetta

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis- saan

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.


S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.


S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvataide, vuosiluokka 3

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • havainnoidaan visuaalista maailmaa oman arjen ja esimerkiksi harrastusten näkökulmasta (esim. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan valokuvia itsestä, kavereista, lemmikeistä, kodista)
 • opetellaan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi keskustellaan ohjatusti omista ja toisten tekemistä kuvista
 • perustellaan omia näkemyksiä ja arvostetaan toisten käsityksiä
 • esim. valitaan yhteinen aihe, teema tai ilmiö, joka toteutetaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla (esim. sarja- kuva, veistos, maalaus)
 • harjoitellaan oman kuvallisen tuottamisen esittämistä esim. draaman keinoin, kirjoittamalla omasta teoksesta lyhyt teksti, dokumentoimalla oma prosessi dia-esitykseksi

Kuvallinen tuottaminen

 • työskennellään eri piirtimillä erilaisille papereille
 • (esim. erilaiset viivat, muodot ja pinnat, pelkistäminen. rikastaminen)
 • harjaannutaan väri-ilmaisussa (väriympyrä: puhtaat värit, vastavärit)
 • harjoitellaan sommittelua käytetään gra ikassa kohopainoa (esim. Pressprint-levy tai Adigraf-laatta)
 • huomioidaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen rakentelussa ja muotoilussa (esim. savi, paperimassa,
 • aaltopahvi, kierrätysmateriaalit)
 • tvt-välineiden käyttäminen kuvaamiseen ja kuvan tuottamiseen
 • välinehuolto osana kaikkea työskentelyä
 • harjoitellaan prosessinomaista työskentelyä
 • (esim. luonnosvihko; ideointi, luonnostelu, suunnittelu, toteutus, työskentely, esittäminen, arviointi)
 • opetellaan sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin muutosta kesken työskentelyn.
 • havainnoidaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa
 • tutkitaan esim. mainosten kuvankäsittelyllä muokattua maailmaa ja sosiaalisen median kuvamaailma

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • keskustellaan kuvista esim. Rovaniemi matkailumainoksissa kirjan kuvituksia
 • esim. Hanna Immonen: Sininen torni tai Ulla Etto: Priitu Rovaniemen markkinoilla
 • ammattina kuvittaja
 • havainnoidaan oman lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graa sta suunnittelua
 • harjoitellaan erilaisia kuvantarkastelun tapoja
 • (esim. kognitiivinen kuvantarkastelu tai roolileikin kautta
 • eläytymällä eri näkökulmiin: teos, tekijä ja katsoja)
 • oman työn signeeraus ja kehystäminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • saamelainen taide (esim. Marja Helander, Aletta Ranttila, Nils-Aslak Valkeapää, Outi Pieski)
 • lappilainen taide lapintaiteilijaseura
 • rakennetaan kierrätysmateriaaleista
 • tehdään ympäristötaidetta
 • käyttö- ja koriste-esineet, ammattina muotoilija
 • monikulttuurisuus omassa perheessä, luokassa, koulussa
 • kuvailmaisun lähtökohtana

Kuvallinen tuottaminen

 • työskennellään eri piirtimillä erilaisille papereille
 • (esim. erilaiset viivat, muodot ja pinnat, pelkistäminen. rikastaminen)
 • harjaannutaan väri-ilmaisussa (väriympyrä: puhtaat värit, vastavärit)
 • harjoitellaan sommittelua käytetään gra ikassa kohopainoa (esim. Pressprint-levy tai Adigraf-laatta)
 • huomioidaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen rakentelussa ja muotoilussa (esim. savi, paperimassa, aaltopahvi, kierrätysmateriaalit)
 • tvt-välineiden käyttäminen kuvaamiseen ja kuvan tuottamiseen
 • välinehuolto osana kaikkea työskentelyä
 • harjoitellaan prosessinomaista työskentelyä
 • (esim. luonnosvihko; ideointi, luonnostelu, suunnittelu, toteutus, työskentely, esittäminen, arviointi)
 • opetellaan sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin muutosta kesken työskentelyn.
 • havainnoidaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa
 • tutkitaan esim. mainosten kuvankäsittelyllä muokattua maailmaa ja sosiaalisen median kuvamaailma

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • keskustellaan kuvista esim. Rovaniemi matkailumainoksissa
 • kirjan kuvituksia
 • esim. Hanna Immonen: Sininen torni tai Ulla Etto: Priitu Rova-
 • niemen markkinoilla
 • ammattina kuvittaja
 • havainnoidaan oman lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graa sta suunnittelua
 • harjoitellaan erilaisia kuvantarkastelun tapoja
 • (esim. kognitiivinen kuvantarkastelu tai roolileikin kautta
 • eläytymällä eri näkökulmiin: teos, tekijä ja katsoja)
 • oman työn signeeraus ja kehystäminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • saamelainen taide (esim. Marja Helander, Aletta Ranttila, Nils-Aslak Valkeapää, Outi Pieski)
 • lappilainen taide: lapintaiteilijaseura
 • rakennetaan kierrätysmateriaaleista
 • tehdään ympäristötaidetta
 • käyttö- ja koriste-esineet, ammattina muotoilija
 • monikulttuurisuus omassa perheessä, luokassa, koulussa kuvailmaisun lähtökohtana
KU3.docx

Kuvataide, vuosiluokka 4

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • oppilaiden omat kuvat työskentelyn lähtökohtina
 • mitä tunteita eri kuvat herättävät
 • kuvan ja tekstin yhdistäminen
 • opetellaan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
 • pohditaan ja perustellaan, miksi pidän / en pidä jostain teoksesta
 • työskentely etenee prosessina (ideointi, luonnostelu, suunnittelu, toteutus, työskentely, esittäminen, arviointi)
 • esim. valitaan oma tai yhteinen aihe, teema tai ilmiö, joka toteutetaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla (sarjakuva ja maalaus tai maalaus ja piirustus samasta aiheesta)

Kuvallinen tuottaminen

 • työskennellään eri piirtimillä erilaisille papereille (esim. rytmi ja liike, muodot ja erilaiset pinnat)
 • väri-ilmaisussa murretut värit, värin taittaminen.
 • sommittelussa huomioidaan etuala, taka-ala ja horisontti (esim. maisemamaalaus)
 • grafiikassa kohopaino (esim. Pressprint-levy tai Adigraf-laatta), vedostaminen, tpl’a-merkintä
 • tvt-välineiden käyttäminen kuvaamiseen ja kuvan tuottamiseen
 • välinehuolto
 • suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä (esim. luonnosvihko)
 • omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen ryhmätöissä
 • opetellaan tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä (esim. ilmaisutaideprojekti, tarinat toimivat lähtökohtana kuville ja kuvat tarinoille, jotka muuttuvat esityksiksi: rooliasut, lavasteet, ääni, valo ja liike)
 • havainnoidaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa
 • harjoitellaan oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallista vaikuttamista oman tekemisen kautta esim. oma mainos kuvankäsittelyohjel- malla, pilapiirros (esim. karikatyyri)
 • tietokonepelin tai -ohjelman analyysi, esim. oman pelin tai pelihahmon luominen, pelien ikärajat, oman pelaamisen tarkastelua

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • tutkitaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kir- jan kuvitus, sarjakuva, lehtikuva, mainoskuva, tv, video jne.
 • keskustellaan kuvista
 • pohditaan erilaisten kuvien viestien välisiä eroja
 • havainnoidaan oman lähiympäristön arkkitehtuu- ria, muotoilua, graa sta suunnittelua.
 • harjoitellaan esim. kuvan ja tekstin yhdistämistä, taitto (sähköisten sovelluksien hyödyntäminen esim. Apps: Strip Designer)
 • tarkastellaan kuvia tai esineitä näkökulmasta ennen ja nyt (käyttöesineet esim. puhelin, maa- laus-tietokonetaide)
 • Lappi-brändi
 • museot ja näyttelyvierailut Rovaniemellä
 • virtuaaliset museovierailut
 • lappilainen taide: lapintaiteilijaseura
 • pohjoismainen taidehistoria (esim. Simberg, Larsson, Munch)
 • pohjoismainen nykytaide

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • keskustellaan lasten arjesta (esim. lelut, pelit, lastenohjelmat ja vaatteet)
 • verrataan eri aikakausien taitelijoiden teosten aiheita ja materiaaleja (esim. verrataan Akseli Gallen-Kallelaa ja Anu Tuomista)
 • keskustellaan ja toteutetaan esteettisyyden periaatteita
 • rakennetaan kierrätysmateriaaleista
 • ympäristötaide, pihasuunnitelma, ammattina maisema-arkkitehti
 • monikulttuurisuus omassa luokassa kuvailmaisun lähtökohtana (esim. jokainen tuo matkamuiston)
KU4.docx

Kuvataide, vuosiluokka 5

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • havainnoidaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia
 • käytetään monipuolisesti kuvallisia välineitä (kuvallinen väline = millä voit kuvata, kuvailla, millä itse voit tehdä taidetta, kuvia, taideteoksia)
 • keskustellaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoista
 • perustellaan omia ajatuksia ja valintoja
 • harjoitellaan ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Kuvallinen tuottaminen

 • Tavoitteena
 • esim. muodon ymmärtäminen valon ja varjon avulla,
 • valööri, värien symboliikka,
 • sommittelu ja tila (etuala, taka-ala, perspektiivikokeilut)
 • tvt-välineiden käyttäminen kuvaamiseen, kuvan muokkaamiseen ja esittämiseen
 • välinehuollon merkityksen sisäistäminen,
 • vastuu yhteisistä tiloista ja välineistä
 • suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan
 • harjoitellaan asettamaan omia tavoitteita (esim. luonnosvihko)
 • omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 • harjoitellaan tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä yksin ja yhdessä
 • harjoitellaan käyttämään erilaisia kuvalli- sen vaikuttamisen keinoja omien mielipitei- den ilmaisussa
 • valokuvaus: kuvakoot, kuvakulmat, rajaus, digitaalinen kuva ja kuvan käsittely tietokoneohjelmalla esim. tv-ohjelman tai pelin analyysi

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • harjoitellaan tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto ja asiayhteys)
 • nykytaide Suomessa ja Euroopassa
 • tutustutaan suomalaiseen taiteeseen ja tai- dehistoriaan
 • esim. Hugo Simberg, Ellen Thesleff, Tove Jansson ja Tapio Wirkkala
 • Kultakausi esim. Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Ferdi- nand von Wright
 • harjoitellaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista
 • oman työn kehystäminen ja signeeraus
 • tutustutaan eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide, pop-taide)
 • harjoitellaan hyödyntämään erilaisia kuva-
 • ilmaisun tapoja tehdessä omia kuvia (esim. varjoteatteri, tilataide tai lavastus, tilan rakentaminen: materiaali, valaistus, tunnelma)

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • keskustellaan nuorten arjesta ja omista arvoista
 • verrataan eri aikakausien taitelijoiden teosten aiheita ja visuaalista maailmaa (esim. verrataan Walt Disney - Mickey Mouse, John Lasseter- Toy Story ja Hayao Miyazaki - Henkien kätkemä)
 • monikulttuurisuus omassa luokassa kuvail- maisun lähtökohtana
 • pohjoinen rakennettuympäristö
 • paikallinen arkkitehtuuri, Alvar Aalto ja
 • hänen töihinsä tutustuminen, Ferdinand Salokangas (esim. pienoismallit; rakennetaan kierrätysmateriaaleista, eri materiaalien yhdistäminen)
KU5.docx

Kuvataide, vuosiluokka 6

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

 • tutustutaan yhteisöllisiin taidemuotoihin (esim. yhteisötaide)
 • havainnoidaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja sen kuvia (ajankuvia, tila, aika)
 • käytetään kuvallisia välineitä (kuvallinen väline = millä voit kuvata, kuvailla, millä itse voit tehdä)
 • keskustellaan taiteeseen, ympäristöön, ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoista (esim. sukupuolitietoisuus ja tasa-arvonäkökulma)
 • perustellaan omia ajatuksia ja käytetään kuvataiteen käsitteitä kielellisessä ilmaisussa
 • harjoitellaan ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja (esim. performanssi, kuva, ääni, liike)

Kuvallinen tuottaminen

 • harjaannutaan kuvan tekemisessä (esim. valo, varjo, valööri)
 • tehdään värisommitelmia eri väriyhdistelmin, (esim. kontrasti ja harmonia, tasapaino, jännite)
 • sommittelu ja tila (esim. etuala, taka-ala, perspektiivi)
 • tvt-välineiden käyttäminen kuvaamiseen ja kuvan tuottamiseen
 • välinehuolto
 • tehdään opitun syventämistä tukevia tehtäviä
 • kerrataan harjoiteltua
 • opitaan soveltamaan tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria
 • omien tavoitteiden asettaminen (esim. luonnos- vihko)
 • omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen ryhmätöissä
 • suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yksin ja yhdessä
 • tehdään pidempikestoisia projekteja / töitä
 • käytetään erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden ilmaisussa
 • rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan arvojaan kuvallisin keinoin (esim. oma näyttely, avajaiset, vieraat, taidekritiikki)

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

 • tarkastellaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto ja asiayhteys)
 • videokuvaus: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuva-analyysi
 • ammattina elokuva; ohjaaja, kuvaaja, käsikirjoittaja jne.
 • maailman taide (esim. eri kulttuurit, ihmi-
 • sen kuvaaminen taiteessa eri kulttuureissa, eri aikoina)
 • tulkitaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkö- kulmista (esim. pohjoinen ihminen ja luonto, kuva- symboliikka)
 • käytetään erilaisia tulkintoja keskustelun pohjana
 • Muistojen reitti (pdf-opas)
 • tutustutaan eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. viikinkiaika, renessanssi
 • hyödynnetään erilaisia kuvailmaisun tapoja

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

 • keskustellaan nuorten arjesta ja omista ja oman yhteisön / yhteiskunnan arvoista
 • verrataan eri aikakausien taitelijoiden teosten aiheita ja visuaalista maailmaa (esim. elokuvataiteessa Charlie Chaplin ja Steven Spielberg)
 • monikulttuurisuus omassa luokassa kuvailmaisun lähtökohtana
 • kierrätysmateriaalit, arjen esineet taideteoksissa
 • nuorisokulttuurit ja viihteen maailmat
KU6.docx