Liikunta 3-6

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

TAVOITTEET:

Fyysinen toimitakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

SISÄLLÖT:

Liikunta, vuosiluokka 3

Liikun monipuolisesti

 • erilaisiin liikuntaympäristöihin tutustuminen ja niissä asiallisesti liikkuminen (mm. liikenneturvallisuus, säänmukainen pukeutuminen)
 • erilaisiin leikkeihin, peleihin ja liikuntalajeihin tutustumista
 • liikutaan musiikin tahdissa eri tavoin
 • vuodenaikojen mukainen liikkuminen

Kehityn liikkujana

 • vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja (esim. jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) eri liikuntalajien avulla
 • opetellaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi
 • tutustutaan ja pidetään huolta eri liikuntavarusteista
 • harjoitellaan omasta hygieniasta huolehtimista

Liikunta tuo hyvinvointia

 • tavoitellaan liikunnassa onnistumisen kokemuksia
 • liikutaan erilaisissa ryhmissä ja parin kanssa
 • opetellaan ottamaan toiset huomioon
 • opetellaan käsittelemään pettymyksiä sekä muita tunnetiloja liikunnan
 • yhteydessä (esim. pelit ja leikit)

Osallistuminen uimaopetukseen

 • opetellaan perusuintitaidon vaatimuksia

Liikunta, vuosiluokka 4

Taitavaksi liikkujaksi

 • opetellaan tunnistamaan henkilökohtaista osaamistasoa eri liikuntataidoissa (esim. itsearviointi)
 • laajennetaan osaamista leikkien, viitepelien ja harjoitteiden avulla eri liikehallintatekijöissä
 • tutustutaan lihaskuntoharjoittelun perusteisiin (omalla keholla) ja harjoitellaan Move!-testin liikeosioita
 • tunnistetaan omia vahvuuksia liikkujana
 • hyödynnetään musiikkia liikunnassa (tanssi, musiikkiliikunta)
 • kehitetään henkilökohtaisia liikuntataitoja (kesä- ja talvilajit)
 • tutustutaan liikunnan harrastusympäristöihin ja osataan etsiä tietoa harrastusmahdollisuuksista

Reilun pelin pelaaja

 • opetellaan pelaamaan erilaisia viite- ja pienpelejä
 • tutustutaan eri lajeihin ja niissä käytettäviin välineisiin
 • opetellaan noudattamaan pelisääntöjä
 • harjoitellaan positiivisen vertaispalautteen antamista
 • työskennellään kaikenlaisissa ryhmissä
 • huolehditaan yhteisistä liikuntavälineistä

Osallistuminen umaopetukseen

 • vahvistetaan perusuintitaitoa ja tutustutaan eri uintitekniikoihin

Liikunta, vuosiluokka 5

Tervellinen liikunta

 • perehdytään liikunnan merkitykseen terveyden edistäjänä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
 • tutustutaan liikunnan kuntotekijöihin ja niiden kehittämiseen: voima, kestävyys, nopeus, liikkuvuus
 • tutustutaan liikunnallista kehitystä ja fyysistä toimintakykyä arvioiviin mittauksiin (Move!)
 • huomioidaan muuttuvan kehon tuomat haasteet

Pelien ja lajien maailma

 • tutustutaan monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin eri vuodenaikoina
 • tutustutaan eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla (seurayhteistyön tekeminen)
 • vahvistetaan osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana

Itsenäinen liikkuja

 • opetellaan ja kannustetaan seuraamaan omaa liikkumista liikuntapäiväkir- jan ja/tai portfolion avulla (esim. erilaiset appsit/sähköiset kirjausmenetel- mät)
 • opetellaan harjoitteita eri liikuntalajeihin, joita voidaan tehdä omatoimi- sesti myös vapaa-ajalla
 • opetellaan tunnistamaan omia haasteita liikkujana
 • kannustetaan oppilasta kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä

Osallistuminen umaopetukseen

 • harjoitellaan uimataidon vaatimuksia sekä opetellaan vedestä pelastautumista

Liikunta, vuosiluokka 6

Liikunta elämäntapana

 • etsitään itselle mieluisia liikuntalajeja
 • opetellaan liikkumaan ikäkauden suositusten mukaan
 • tutustutaan liikunnan merkitykseen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä
 • opetellaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa liikunnassa (esim. videot)

Fyysinen minä

 • tutustutaan eri lajien osaamista tukeviin kuntotekijäharjoitteisiin
 • tutustutaan kestävyysharjoittelun perusteisiin
 • tutustutaan lihaskuntoharjoittelun perusteisiin
 • tutustutaan kehon notkeutta ja kimmoisuutta kehittäviin harjoitteisiin
 • harjoitellaan erilaisten mittaustulosten hyödyntämistä

Lajien taitaja

 • kehitetään taitoja ja pelikäsitystä eri peleissä
 • opetellaan erilaisia tunnetaitoja pelitilanteessa (esim. päätöksenteko,
 • yhteistyö, toisen näkökulman huomioon ottaminen)
 • parannetaan taitoja ja tekniikoita yksilölajeissa
 • opetellaan nauttimaan omista ja muiden suorituksista sekä arvostamaan niitä
 • opetellaan näkemään liikunnassa esteettisyyttä sekä ilmaisemaan itseään liikkuen

Osallistuminen uimaopetukseen

 • varmistetaan uintitaidon saavuttamista ja vedestä pelastautumisen taitoja

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

LI_3-6_tav.docx

Liikunta, vuosiluokka 3

LI3.docx

Liikunta, vuosiluokka 4

LI4.docx

Liikunta, vuosiluokka 5

LI5.docx

Liikunta, vuosiluokka 6

LI6.docx