MA 3-6 arviointi

MA_6_arv8.docx

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin.

Ongelmaratkaisutaidot

Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita.

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

Lukukäsite

Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja

Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten ominaisuuksien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti.

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuksien havainnointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita.

Mittaaminen

Oppilas osaa valita sopivan mitta- välineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät mittayksikkömuunnokset.

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon.

Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.