Musiikki 3-6

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

TAVOITTEET:

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä -kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

T3 kannustaa oppilasta keholliseen, musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.


S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.


S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.


S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikki, vuosiluokka 3

Osallisuus

 • kuunteleminen
 • osallistuminen
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • ohjataan oppilasta sovittamaan oma osuutensa musiikilli-
 • seen kokonaisuuteen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

 • oman äänen käyttäminen: oikea lauluasento, rohkea äänenkäyttö, äänenavaukset
 • kaanonit
 • kehosoittimet
 • rytmi-, melodia- ja sointusoittimet, myös bändisoittimiin
 • tutustuminen
 • onnistumisen kokemukset
 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmaisuun
 • kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • ääniympäristön tutkiminen ja luominen
 • ohjattu kuuntelu
 • kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja
 • mielipiteet ja niiden perusteleminen
 • konsertit ja työpajat (esim. virtuaalikonsertit)
 • improvisointi yksin ja yhdessä
 • pienimuotoisten sävellysten tuottaminen improvisoinnin
 • pohjalta
 • esiintymisten mahdollistaminen
 • teknologian monipuolinen hyödyntäminen, esim. valmiit
 • taustat
 • musiikkiohjelmien käyttäminen
 • omat sävellyskokeilut
 • tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

 • käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri tilanteissa
 • etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin
 • musiikki oppilaiden omissa kulttuureissa
 • (esim. sosiaalinen media)
 • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
 • käsitteitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kautta, käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaa- maan musiikillisia tapahtumia
 • oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista
 • rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka
 • kappaleiden rakenteisiin tutustuminen

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • huomioidaan toiset
 • oman toimintatavan löytäminen ryhmässä
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta
 • ja tuottamisesta
 • musiikin synnyttämien tunnetilojen tiedostaminen
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri
 • tilanteissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

 • kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen
 • opetellaan asettamaan pieniä tavoitteita ja arvioimaan
 • niiden toteutumista
 • musiikkiesitysten valmistaminen
MU3.docx

Musiikki, vuosiluokka 4

Osallisuus

 • kuunteleminen
 • osallistuminen
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • ohjataan oppilasta sovittamaan oma osuutensa musiikillieen kokonaisuuteen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

 • oman äänen käyttäminen: oikea lauluasento, rohkea äänenkäyttö, äänenavaukset
 • kaanonit
 • kehosoittimet
 • rytmi-, melodia- ja sointusoittimet, myös bändisoittimiin
 • tutustuminen
 • onnistumisen kokemukset
 • saavutettujen taitojen kertaaminen ja vahvistaminen
 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmaisuun
 • kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • ääniympäristön tutkiminen ja luominen
 • ohjattu kuuntelu
 • kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja
 • mielipiteet ja niiden perusteleminen
 • konsertit ja työpajat (esim. virtuaalikonsertit)
 • improvisointi yksin ja yhdessä
 • pienimuotoisten sävellysten tuottaminen improvisoinnin
 • pohjalta
 • esiintymisten mahdollistaminen
 • teknologian hyödyntäminen, esim. valmiit taustat
 • musiikkiohjelmien käyttäminen
 • omat sävellyskokeilut
 • tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

 • käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musii- kista ja musiikin tekemisestä eri tilanteissa
 • etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin
 • musiikki oppilaiden omissa kulttuureissa (esim. sosiaalinen media)
 • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
 • käsitteitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kautta, käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia
 • oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista
 • rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka
 • kappaleiden rakenteiden hahmottaminen
 • tahtilajeihin tutustuminen

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • huomioidaan toiset
 • oman toimintatavan löytäminen ryhmässä
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta
 • ja tuottamisesta
 • musiikin synnyttämien tunnetilojen tiedostaminen
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri tilanteissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

 • kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen
 • opetellaan asettamaan pieniä tavoitteita ja arvioimaan
 • niiden toteutumista
 • musiikkiesitysten valmistaminen
MU4.docx

Musiikki, vuosiluokka 5

Osallisuus

 • kuunteleminen
 • rohkaiseminen osallistumaan
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • ohjataan oppilasta sovittamaan oma osuutensa musiikilliseen kokonaisuuteen
 • oppilas tiedostaa vahvuuksiaan ja osaa hyödyntää niitä

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

 • oman äänen käyttäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen- käyttö, äänenavaukset, mikrofonin käyttö
 • stemmalaulamiseen tutustuminen
 • kehosoittimet
 • rytmi-, melodia-, sointusoittimet
 • bändisoittimet
 • säestystaitojen monipuolistaminen
 • onnistumisen kokemukset
 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmaisuun
 • monimuotoinen kehollinen aistiminen, improvisointi ja ilmaisu
 • kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • ääniympäristön tutkiminen ja luominen
 • ohjattu kuuntelu
 • kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja
 • mielipiteet ja niiden perusteleminen
 • konsertit ja työpajat (myös virtuaalikonsertit)
 • improvisointi yksin ja yhdessä
 • pienimuotoisten sävellysten tuottaminen improvisoinnin
 • pohjalta
 • esiintymisten mahdollistaminen
 • äänentoistolaitteiston käyttöön tutustuminen
 • teknologian hyödyntäminen, esim. valmiit taustat
 • musiikkiohjelmien käyttäminen
 • omat sävellyskokeilut
 • tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)
 • tutkitaan äänen syntymistä eri materiaaleja käyttäen, soitinrakennuskokeilut

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

 • käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri tilanteissa
 • etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin
 • musiikki oppilaiden omissa kulttuureissa
 • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
 • eri maanosien musiikkikulttuureihin tutustuminen kuunnel-
 • len ja musisoiden
 • musiikki osana laajempaa kulttuurihistoriallista kokonaisuutta
 • musiikin alan ammatteihin tutustuminen
 • vierailut ja yhteistyö ammattilaisten kanssa
 • musiikin ja median yhteys, esim. mainokset, videot, elokuvat, Internet, sosiaalinen media, TVT
 • käsitteitä ja merkintätapoja kuuntelun ja toimimisen kautta, käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia
 • oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista
 • rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka
 • kappaleiden rakenteiden hahmottaminen
 • vaihtojakoisiin tahtilajeihin tutustuminen, esim. 5/4, 7/8 jne.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • huomioidaan toiset
 • oman toimintatavan löytäminen ryhmässä
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja tuottamisesta
 • musiikin synnyttämien tunnetilojen tiedostaminen
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri tilanteissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

 • kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen
 • kunnioitus omaa ja toisten tuotosta kohtaan
 • tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen arvioiminen
 • oppilaat saavat kokeilla toistensa ohjausta
 • itsenäiseen, pitkäjänteiseen harjoitteluun ohjaaminen
 • musiikkiesitysten valmistaminen
MU5.docx

Musiikki, vuosiluokka 6

Osallisuus

 • kuunteleminen
 • rohkaiseminen osallistumaan
 • toisten huomioiminen ja kannustaminen
 • tietoisuus ympäröivästä äänimaailmasta
 • ohjataan oppilasta sovittamaan oma osuutensa musiikilliseen kokonaisuuteen
 • oppilas tiedostaa vahvuuksiaan ja osaa hyödyntää niitä

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

 • oman äänen käyttäminen: oikea lauluasento, rohkea äänen- käyttö, äänenavaukset, mikrofonin käyttö
 • stemmalaulamiseen tutustuminen
 • kehosoittimet
 • rytmi-, melodia- ja sointusoittimet
 • bändisoittimet
 • säestystaitojen monipuolistaminen
 • improvisointikokeilut yhtyesoitossa
 • säveltäminen ja sanoittaminen oman taitotason mukaisesti
 • onnistumisen kokemukset
 • monipuolisia ilmaisuharjoituksia ja rohkaiseminen omaan ilmaisuun
 • monimuotoinen kehollinen aistiminen, improvisointi ja ilmaisu
 • kuvat ja tarinat lähteenä tai tuotoksena
 • ääniympäristön tutkiminen ja luominen
 • ohjattu kuuntelu
 • kertominen musiikista: omat kokemukset, tuntemukset ja
 • mielipiteet ja niiden perusteleminen
 • konsertit ja työpajat (myös virtuaalikonsertit)
 • improvisointi yksin ja yhdessä
 • pienimuotoisten sävellysten tuottaminen improvisoinnin poh-
 • jalta
 • esiintymisten mahdollistaminen
 • äänentoistolaitteiston käytön opettelua
 • teknologian hyödyntäminen, esim. valmiit taustat
 • musiikkiohjelmien käyttäminen
 • omat sävellyskokeilut
 • tuotoksien tallentaminen (ääni, kuva)
 • tutkitaan äänen syntymistä eri materiaaleja käyttäen, soitinrakennuskokeilut

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

 • käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri tilanteissa
 • etsitään yhteyksiä eri oppiaineisiin
 • musiikki oppilaiden omissa kulttuureissa (esim. sosiaalinen
 • media)
 • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
 • eri maanosien musiikkikulttuureihin tutustuminen kuunnellen
 • ja musisoiden (lastenlaulut, ikäkaudelle sopiva populaarimu-
 • siikki, kansanmusiikki ja taidemusiikki)
 • musiikki osana laajempaa kulttuurihistoriallista kokonai-
 • suutta
 • länsimaisen musiikin historian vaiheet
 • musiikin alan ammatteihin tutustuminen
 • vierailut ja yhteistyö ammattilaisten kanssa
 • musiikin ja median yhteys, esim. mainokset, elokuvat, Internet, TVT

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • huomioidaan toiset
 • oman toimintatavan löytäminen ryhmässä
 • välineiden ja soittimien asianmukainen käyttäminen
 • positiivisten kokemusten löytäminen musiikin kuuntelusta ja
 • tuottamisesta
 • musiikin synnyttämien tunnetilojen tiedostaminen
 • kannustetaan löytämään oma tapa toimia musiikin kulutta-
 • jana, esim. kuuntelija, harrastaja, kulttuuripalvelujen käyttäjä
 • tekijänoikeuksiin tutustuminen
 • kuulon suojaaminen ja turvallinen äänenvoimakkuus eri tilanteissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen
 • kunnioitus omaa ja toisten tuotosta kohtaan
 • tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen arvioiminen
 • oppilaat ohjaavat toisiaan
 • itsenäiseen, pitkäjänteiseen harjoitteluun ohjaaminen
 • oppimisprosessin ymmärtäminen
 • kiinnitetään huomiota tulkintaan
 • tuotosten viimeistely
 • musiikkiesitysten valmistaminen
MU6.docx