Suomenkieli ja kirjallisuus 3-6

ePerusteet

Tavoitteet ja arviointi löytyvät tästä linkistä.

KIELIKASVATUS


Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä.


Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.


Oppiaineen tehtävä


Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä.


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista.


Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.


Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.


Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.


Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä, kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6


S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.


S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.


S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

SISÄLLÖT:

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

3.-4. luokka:

 • Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista sekä toisten kuuntelemista.
 • Pohditaan soveliasta käytöstä yhteisöpalvelujen käytön yhteydessä.

5.-6. luokka:

 • Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista,
 • toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.
 • Esimerkiksi esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

3.-6. luokka:

 • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen erilaisissa kouluyhteisön ryhmissä.
 • Harjoitellaan ilmaisutapoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.
 • Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa,

3. luokka:

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja

4. luokka:

 • Esimerkiksi toimia tavoitteellisesti.
 • Harjoitellaan nimimerkillä / omalla nimellä kommentointia sekä lisätään tietoisuutta omien kommenttien vastuunkantamisesta. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

5. luokka:

 • Ohjataan oppilaita monipuoliseen ilmaisuun erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
 • Huomioidaan TVT-portaat: digitutorointi ja myönteisen viestijäkuvan kehittäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

6. luokka:

 • Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Tekstien tulkitseminen

3.-6. luokka:

 • Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
 • Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla. Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla.
 • Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

3. luokka:

 • Harjoitellaan erilaisten tekstien esim. kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien sujuvaa lukemista.
 • Harjoitellaan selittämään sanoja ja sanontoja, synonyymien ja vastakohtien merkityksiä ja niiden hierarkioita. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttä- mään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opitaan nimeämään verbi, substantiivi, adjektiivi.
 • Harjoitellaan hakukoneiden turvallista käyttöä ja hakusanojen valintaa.
 • Harjoitellaan tunnistamaan päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja erittelemään tekstin juonta

4. luokka:

 • Harjoitellaan erilaisten tekstien esim. tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Harjoitellaan referoimista.
 • Harjoitellaan selittämään ja vertailemaan sanoja, sanontoja ja kielikuvia ja niiden käsitteiden merkityksiä. Opitaan verbien taipuminen persoonamuodoissa. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opetellaan nimeämään kaikki sanaluokat.
 • Vahvistetaan monipuolista tietolähteiden käyttö- taitoa.
 • Kerrataan kerronnan peruskäsitteistö.

5. luokka:

 • Harjoitellaan erilaisten tekstien esim. kaunokirjallisuuden ja tietotekstien sujuvaa lukemista ja harjoittelemaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Harjoitellaan tekemään luetusta tekstistä kysymyksiä sekä harjoitellaan tekemään pää- telmiä tekstin sisällöstä.
 • Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Tutustutaan sijamuotoihin nominatiivi, genetiivi, partitiivi (akkusatiivi) ja opitaan verbien taipuminen eri aikamuodoissa.
 • Tutustutaan tutkimuksen perusprosessiin.
 • Opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe, teema.

6. luokka:

 • Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Harjoitellaan tiivistelmän tekemistä
 • Opitaan tunnistamaan ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältä- vät ja opitaan verbien taipuminen eri aikamuodoissa sekä paikallissijat.
 • Vahvistetaan kykyä lähdekritiikkiin.
 • Kerrataan kirjallisuuden peruskäsitteet.

Tekstien tuottaminen

3.-6. luokka:

 • Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita ja omien tekstien tarkastelua ja arviointia.
 • Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
 • Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä. Tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

3. luokka:

 • Tuotetaan monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta. Esimerkiksi satu, uutinen, tietoteksti.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia ja rakenteita. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke. Tutustutaan / aletaan harjoitella sähköisten työkalujen käyttöä.
 • Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan käyttämään omissa käsin kirjoitetuissa sekä sähköisen kirjoittamisen teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan tekstin otsikointia. Hyödynnetään sähköisen tekstinkäsittelyn mahdollisuuksia tekstin tuottamisessa.
 • Harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä. Esimerkiksi ajatuskartta.

4. luokka:

 • Tarkastellaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroja. Tutkitaan ja harjoitellaan kertomiselle tyypillisten kielellisten piirteiden käyttöä.
 • Tuotetaan monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta. Esimerkiksi kuvaus, kertomus, mielipideteksti, runo.
 • Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita sekä kappalejakoa. Harjoitellaan erottamaan pää- ja sivulause, käyttämään välimerkkejä ja vuoropuhelun merkitsemistä omassa tekstissä.
 • Harjoitellaan lähdeviittausten merkitsemistä ja lähteiden luotettavuuden arviointia.

5.-6. luokka:

 • Tuotetaan monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

5. luokka:

 • Esimerkiksi ohje, tiedote, raportti.
 • Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertovalle ja kuvaavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
 • Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää. Harjoitellaan pareittain ja ryhmässä kirjoittamista sekä vertaisarviointia ja palautteen antamista ja vastaanottamista.

6. luokka:

 • Esimerkiksi tiivistelmä, sähköposti, kirje, tietoteksti.
 • Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sanavalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.
 • Syvennetään oikeinkirjoituksen perusasioiden hallintaa.
 • Lähdeviittausten kertaaminen. Opitaan tekemään tiivistelmä sekä tutustutaan prosessikirjoittamiseen.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

3.-4. luokka:

 • Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita paikallisuus huomioiden.
 • Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille suunnat - tua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiin - nostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Huomioidaan Rovaniemen kaupungin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma.

3. luokka:

 • Havainnoidaan omaa kielen käyttöä arjessa.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä.
 • Tutustutaan oppilaslähtöisesti eri kulttuureihin ja kieliin, esimerkiksi kansansadut.

4. luokka:

 • Pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
 • Harjoitellaan sähköistä hakua. Kirjastopolkusuunnitelma
 • Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Esimerkiksi arvoitukset, sananlaskut, vitsit.

5. luokka:

 • Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan tekstien tehokeinoihin, kuinka teksti näkyy toisessa tekstissä.
 • Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan mediakriittisyyttä.
 • Tutustutaan omaan ja muiden kulttuurien kansan - perinteeseen. Tutustutaan Kalevalan hahmoihin.

6. luokka:

 • Pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä myös sähköisessä vuorovaikutuksessa. Pohditaan mediakriittisyyttä (vihapuhe, trollaukset) erilaisilla sosiaalisen median kanavilla sekä tieto- ja viestintätekniikan roolia vaikuttamiskeinona. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tarkastellaan kuinka jokin teksti näkyy toisessa tekstissä vrt. viittaukset.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Aletaan harjoitella useiden tietokantojen kanssa toimimista.
 • Tutustutaan kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.
SUK_3-6.docx