Ympäristöoppi 3-6

Oppiaineen tehtävä

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Ympäristöoppi, vuosiluokka 3

Merkitys, arvot, asenteet

3.-6. lk:

 • Monipuolista ympäristöopin opiskelua.
 • Korostetaan oppilaan omaa luonnontieteellisten asioiden havainnointia ja kokemusperäistä oppimista.
 • Pyritään opiskelemaan mahdollisimman paljon erilaisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan tunnistamaan omaa oppimista tukevia asioita.
 • Kannustetaan ahkeruuteen ja pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

3. lk:

 • Havainnoidaan ja tutkitaan säännöllisesti elollista ja elotonta luontoa.
 • Tunnistetaan rakennettu ja sosiaalinen ympäristö.
 • Kierrätys kotona ja koulussa.
 • Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin
 • Tunnistetaan luonnon monimuotoisuutta.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

3.-6. lk:

 • Ikäkaudella sopivia tutkimuksia säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla.
 • Dokumentoinnin ja raportoinnin vaatimukset kasvavat opintojen edetessä.
 • Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.
 • Elinympäristössä kiinnitetään huomioita elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.
 • Verkkoturvallisuus.
 • Retket lähimaastoon ikäkausi huomioiden kaikilla luokkaasteilla. Maastossa opetellaan havainnoimaan ympäristöä monipuolisesti ja sopivin osin tehdään tutkimuksia, kirjataan havaintoja sekä tehdään pidemmän ajan seurantaa.
 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisesta huolehtimista.
 • Havainnoidaan kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä, myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Harjoitellaan kartan käyttöä.
 • Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Oppimistehtäviä ja -sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
 • Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti: Toteutuu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti ja ikäkauden mukaisesti.

3. lk:

 • Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: Liikennesäännöt liikenneturvallisuus sekä kouluympäristön turvallisuuteen. Pyöräilykypärän käyttäminen.
 • Harjoitellaan toimintaa ensiapu- ja vaaratilanteissa: 112, pienten haavojen hoito, nenäverenvuoto.

Tiedot ja ymmärrys

3.-6. lk

Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia :

 • Monipuolisesti joka luokka-asteella ikäkauden mukaisesti: Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkö- kulma on luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
 • Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
 • Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan kaikilla luokka-asteilla ikäkaudelle sopivasti niin että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa fysiikan käsitteillä ja malleilla.
 • Tavoite toteutuu kaikilla luokka-asteilla ikäkauden ja aiheeseen sopivien teemojen avulla. Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
 • Harjoitellaan terveellisiä elämäntapoja, ravinnon ja liikunnan merkitystä.

3. lk:

 • Havainnoidaan kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä: Koulun ja kodin lähiympäristö.
 • Vesi, veden kiertokulku.
 • Opetellaan tunnistamaan lähiympäristön eliölajeja.
 • Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen luonnonympäristöä, merkittävimpiä kaupunkeja ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Ympäristöoppi, vuosiluokka 4

Merkitys, arvot, asenteet

3.-6. lk:

 • Monipuolista ympäristöopin opiskelua.
 • Korostetaan oppilaan omaa luonnontieteellisten asioiden havainnointia ja kokemusperäistä oppimista.
 • Pyritään opiskelemaan mahdollisimman paljon erilaisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan tunnistamaan omaa oppimista tukevia asioita.
 • Kannustetaan ahkeruuteen ja pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

4. lk:

 • Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin.
 • Ympäristöystävällinen kulutus ja jätteen vähentäminen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

3.-6. lk:

 • Ikäkaudella sopivia tutkimuksia säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla.
 • Dokumentoinnin ja raportoinnin vaatimukset kasvavat opintojen edetessä.
 • Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.
 • Elinympäristössä kiinnitetään huomioita elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.
 • Verkkoturvallisuus.
 • Retket lähimaastoon ikäkausi huomioiden kaikilla luokkaasteilla. Maastossa opetellaan havainnoimaan ympäristöä monipuolisesti ja sopivin osin tehdään tutkimuksia, kirjataan havaintoja sekä tehdään pidemmän ajan seurantaa.
 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisesta huolehtimista.
 • Havainnoidaan kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä, myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Harjoitellaan kartan käyttöä.
 • Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Oppimistehtäviä ja -sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
 • Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti: Toteutuu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti ja ikäkauden mukaisesti.

4. lk:

 • Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: Koulu- ja kotiympäristön turvallisuus.
 • Harjoitellaan toimintaa ensiapu- ja vaaratilanteissa: Verenvuodon tyrehdytys, verestä puhuminen, tutustuminen ensiapuvälineisiin/ensiapulaukkuun.

Tiedot ja ymmärrys

3.-6. lk

Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia :

 • Monipuolisesti joka luokka-asteella ikäkauden mukaisesti: Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkö- kulma on luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
 • Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
 • Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan kaikilla luokka-asteilla ikäkaudelle sopivasti niin että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa fysiikan käsitteillä ja malleilla.
 • Tavoite toteutuu kaikilla luokka-asteilla ikäkauden ja aiheeseen sopivien teemojen avulla. Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
 • Harjoitellaan terveellisiä elämäntapoja, ravinnon ja liikunnan merkitystä.

4. lk:

 • Tutustutaan ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin.
 • Esim. ihmisen ravinto
 • Tutkitaan säätä, sekä maa- ja kallioperää.
 • Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Pohjoismaiden ja Baltian luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Ympäristöoppi, vuosiluokka 5

Merkitys, arvot, asenteet

3.-6. lk:

 • Monipuolista ympäristöopin opiskelua.
 • Korostetaan oppilaan omaa luonnontieteellisten asioiden havainnointia ja kokemusperäistä oppimista.
 • Pyritään opiskelemaan mahdollisimman paljon erilaisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan tunnistamaan omaa oppimista tukevia asioita.
 • Kannustetaan ahkeruuteen ja pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

5. lk:

 • Ympäristöystävällinen ja eettinen kuluttaminen.
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö.
 • Terveyden edistäminen

Tutkimisen ja toimimisen taidot

3.-6. lk:

 • Ikäkaudella sopivia tutkimuksia säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla.
 • Dokumentoinnin ja raportoinnin vaatimukset kasvavat opintojen edetessä.
 • Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.
 • Elinympäristössä kiinnitetään huomioita elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.
 • Verkkoturvallisuus.
 • Retket lähimaastoon ikäkausi huomioiden kaikilla luokkaasteilla. Maastossa opetellaan havainnoimaan ympäristöä monipuolisesti ja sopivin osin tehdään tutkimuksia, kirjataan havaintoja sekä tehdään pidemmän ajan seurantaa.
 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisesta huolehtimista.
 • Havainnoidaan kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä, myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Harjoitellaan kartan käyttöä.
 • Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Oppimistehtäviä ja -sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
 • Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti: Toteutuu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti ja ikäkauden mukaisesti.

5. lk:

 • Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja. Pyöräilykypärän käyttäminen.
 • Harjoitellaan toimintaa ensiapu- ja vaaratilanteissa: Toiminta onnettomuustilanteissa, 3K:n ensiapu.

Tiedot ja ymmärrys

3.-6. lk

Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia :

 • Monipuolisesti joka luokka-asteella ikäkauden mukaisesti: Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkö- kulma on luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
 • Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
 • Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan kaikilla luokka-asteilla ikäkaudelle sopivasti niin että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa fysiikan käsitteillä ja malleilla.
 • Tavoite toteutuu kaikilla luokka-asteilla ikäkauden ja aiheeseen sopivien teemojen avulla. Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
 • Harjoitellaan terveellisiä elämäntapoja, ravinnon ja liikunnan merkitystä.

5. lk:

 • Eläinten ja kasvien lisääntyminen.
 • Yhteyttäminen.
 • Esim. ravintoketjut, yhteyttäminen, palaminen.
 • Sisällöissä kiinnitetään huomioita kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti murrosikää, seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. • Ihmisen rakenne, keskeiset elintoiminnot.
 • Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan ja muiden maanosien (Pohjois- ja Etelä-Amerikka, valtameret) luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
 • Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen.
 • Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen.
 • Painovoima, kitka, ilman- ja vedenvastus.
 • Tutkitaan ääni- ja valoilmiötä
 • Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
 • Luonnonvesien tutkiminen, veden laatu, happamuus.
 • Alkuaineet ja yhdisteet.
 • Murrosikä; omat ajatukset, tarpeet, asenteet ja arvot. Tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely.
 • Ihmisen rakenne, keskeiset elintoiminnot, kehityksen vaiheet ja murrosikä. Kehityksen yksilöllisyys.
 • Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
 • Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.

Ympäristöoppi, vuosiluokka 6

Merkitys, arvot, asenteet

3.-6. lk:

 • Monipuolista ympäristöopin opiskelua.
 • Korostetaan oppilaan omaa luonnontieteellisten asioiden havainnointia ja kokemusperäistä oppimista.
 • Pyritään opiskelemaan mahdollisimman paljon erilaisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan tunnistamaan omaa oppimista tukevia asioita.
 • Kannustetaan ahkeruuteen ja pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

6. lk:

 • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.
 • Terveyden edistäminen.
 • Oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa.
 • Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan.
 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.
 • Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

3.-6. lk:

 • Ikäkaudella sopivia tutkimuksia säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla.
 • Dokumentoinnin ja raportoinnin vaatimukset kasvavat opintojen edetessä.
 • Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.
 • Elinympäristössä kiinnitetään huomioita elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen eri vaiheita.
 • Verkkoturvallisuus.
 • Retket lähimaastoon ikäkausi huomioiden kaikilla luokkaasteilla. Maastossa opetellaan havainnoimaan ympäristöä monipuolisesti ja sopivin osin tehdään tutkimuksia, kirjataan havaintoja sekä tehdään pidemmän ajan seurantaa.
 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisesta huolehtimista.
 • Havainnoidaan kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä, myös hyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Harjoitellaan kartan käyttöä.
 • Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Oppimistehtäviä ja -sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
 • Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti: Toteutuu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti ja ikäkauden mukaisesti.

6. lk:

 • Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja.
 • Harjoitellaan toimintaa ensiapu- ja vaaratilanteissa: Sairaskohtaukset, myrkytykset, päihteet, tajuttoman ensiapu, elvytys (vähintään näytetään) paloturvallisuus, sähköturvallisuus.

Tiedot ja ymmärrys

3.-6. lk

Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia :

 • Monipuolisesti joka luokka-asteella ikäkauden mukaisesti: Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeinen näkö- kulma on luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen.
 • Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
 • Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan kaikilla luokka-asteilla ikäkaudelle sopivasti niin että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen.
 • Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa fysiikan käsitteillä ja malleilla.
 • Tavoite toteutuu kaikilla luokka-asteilla ikäkauden ja aiheeseen sopivien teemojen avulla. Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja.
 • Harjoitellaan terveellisiä elämäntapoja, ravinnon ja liikunnan merkitystä.

6. lk:

 • Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita.
 • Luonnon monimuotoisuus.
 • Esim. luonnon monimuotoisuus.
 • Metsät ja suot elinympäristönä.
 • Veden kierto ja puhdistus.
 • Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan ja muiden maanosien (Aasia ja Afrikka) luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
 • Tutustutaan uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin, maapallon energiavarat ja energian säästäminen.
 • Sähkö
 • Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle.
 • Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.
 • Aineiden erottamismenetelmiä.
 • Elinympäristön aineiden ja tuotteiden alkuperä, ominaisuudet ja elinkaari.
 • Terveydestä huolehtiminen, terveelliset elämäntavat, terveellinen ravinto.
 • Päihde-ja huumausaineet: ominaisuudet, haitat, asennekasvatus.
YMP_3-6.docx