1. PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA

1. PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta siten, että opetuksen järjestäjän päätettäväksi määrätyt asiat on kuvattu kouluille yhteisessä kaupungin opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman rakenne on hierarkinen ja Opetushallituksen laatima perusteteksti erottuu tekstissä kursiivilla ja Rovaniemen paikalliset osuudet on yleisessä osassa erotettu Rovaniemen vaakunalla. Paikallisissa osuuksissa on pyritty välttämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perustetekstin toistamista. Koulukohtaiset koulutuspalveluiden ohjeistukset ja tarkennukset tehdään koulun toimintasuunnitelmaan.

Opetussuunnitelma on laadittu suomenkielisenä. Suunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa.

Opetussuunnitelmaprosessia on Rovaniemellä johtanut ohjausryhmä, joka on koostunut koulutuspalveluiden hallinnon edustajista, perusopetuksen toimijoista ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen edustajista. Varsinaista kirjoitustyötä ja uuden opetussuunnitelman toiminnallistamista käytäntöön on kaupunkitasolla koordinoinut opetussuunnitelmatyöryhmä.

Opetussuunnitelmatyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston harjoittelukoulun, Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja vapaa-aikatoimialan kanssa.

Kouluilla uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintamalleja on kehitetty kahden vuoden ajan. Opetussuunnitelmaprosessin aikana koulujen henkilöstö on työstänyt ja harjoitellut uuden oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin toteutustapoja osallistaen myös oppilaita ja huoltajia prosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu oppilaskunta- ja huoltajakyselyjen tulokset, kommentit ja lausunnot, joita on saatu oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön lisäksi oppilaskunnilta ja Nuoriso- valtuustolta.

Perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille koulujen, Wilman ja kaupungin www-sivujen kautta. Koulut tiedottavat toiminnastaan oppilaiden huoltajille. Erityisesti toimintavuoden alussa pidettävässä vanhempainillassa käsitellään Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja avataan sen sisältöä lasten huoltajille. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua toimintaan ja saada käsitys siitä, miten opetussuunnitelma kohtaa käytännön opetustyön.

Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa otetaan käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen ja todistukset ovat 2004 perusteiden mukaiset. 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7-9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Valinnaisuus perusopetuksessa tulee voimaan samanaikaisesti porrastettuna uuden opetussuunnitelman myötä.