12. YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

12. YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Rovaniemellä koulujen toiminnassa huomioidaan kaikki toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet päivittäisessä toiminnassa ja vuosisuunnittelussa.

Kaupungin koulutuspalveluissa nostetaan vuosittain yksi toimintakulttuurin kehittämisperiaate kehittämiskohteeksi. Tavoitteenasettelu tapahtuu osana kaupungin koulutuspalveluiden arviointi ja kehittämistyötä. Kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaiden ja huoltajien ajatuksia ja toiveita, joita voidaan kartoittaa ja arvioida esimerkiksi kyselyjen, haastattelujen, havaintojen ja dokumentoinnin avulla. Lukuvuoden alussa koulutuspalveluiden johtoryhmä täsmentää ja asettaa kaikkia kouluja koskevat painopistealueet ja ydintavoitteet aina seuraavalle vuodelle.