13. OPPIMISYMPÄRISTÖT

13. OPPIMISYMPÄRISTÖT

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.

Rovaniemellä pidetään tärkeänä, että koulutyön oppimisympäristöt ovat oppimista tukevia, toiminnallisuuteen kannustavia, yhteisöllistä tiedonrakentamista ja monenlaista yhteistyötä mahdollistavia. Oppilaita ohjataan osallistumaan aktiivisesti oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppimiseen innostavat, uteliaisuutta herättävät, oppijan aktiivisuutta ja innovatiivisuutta tukevat ympäristöt edistävät oppimista ja parantavat oppimismotivaatiota. Tilaratkaisujen tulee olla monikäyttöisiä, muunneltavia, ergonomisia, esteettisiä, terveellisiä ja turvallisia.

Koulutyön oppimisympäristöjä ovat myös koulun lähialueet, luonto, muut toimijat ja yritykset. Opetuksen paikallista painotusta tukee Rovaniemen kulttuuri - ja liikuntakasvatussuunnitelma. Siinä on esiteltynä yhteistyötahoja ja vierailukohteita, joiden kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö tarjoaa osaltaan monipuolisia oppimisympäristöjä. Tarjolla olevat lähiseudun oppimisympäristöt ja ryhmissä toimiminen edistävät opittujen asioiden rakentumista rikkaiksi kokonaisuuksiksi ja ohjaavat osallistavien ongelmanratkaisutapojen ääreen. Abstraktimmatkin asiat voivat avautua helpommin ymmärrettävämmiksi sekä toiminta eri ympäristöissä voi rikkoa normaalissa kouluarjessa syntyneitä rooleja ja ottaa erilaiset oppijat luontevasti huomioon. Virtuaaliset ja digitaaliset oppimisympäristöt ovat luonnollinen osa perusopetusta.

Koulujen tieto- ja viestintäteknologisten valmiuksien kehittäminen

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on osa nykyaikaista koulua. Koulujen kiinteitä ja langattomia verkkoyhteyksiä parannetaan niin, että ne mahdollistavat avoimen verkon käytön myös oppilaiden omilla laitteilla. TVT:n käyttö siirtyy kaikkeen koulun opetukseen ja tiloihin. Vuosiluokilla 7-9 voidaan vielä säilyttää yhteisessä käytössä olevia erillisiä TVT-/media tiloja, joissa on edelleen kiinteästi asennettuja TVT-laitteita.

Oppilaille turvataan riittävä määrä laitteita. Tavoitetaso 1-6 -vuosiluokilla on 50 % ja 7-9 - vuosiluokilla 75 % oppilasmäärään suhteutettuna. Digitaalisen oppimateriaalin käyttöä lisätään suhteessa painettuun perinteiseen oppimateriaaliin. Oppilaita kannustetaan omien laitteiden käyttöön opiskelussa. Koulujen TVT-osaamisen kehittymistä ohjataan koulukohtaisten digitiimien avulla. Digitiimit laativat vuosittaisen suunnitelman siitä, miten koulu etenee TVT-osaamisessa. Opettajien ja henkilöstön TVT-osaamisesta huolehditaan opetuksenjärjestäjän koulutusten avulla. Koulutusten järjestämisessä hyödynnetään koulun ja kaupungin sisällä olevaa osaamista. TVT-tiimi voi tukea yksittäistä henkilökunnan jäsentä myös laatimalla tälle henkilökohtaisen TVT-kehityssuunnitelman.