20.4 Arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa

20.4 Arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan ja heitä tiedotetaan koulutyön tavoitteista ja koulun eri arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein arviointitietoa oppilaalle ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa opetuksen tavoitteista ja oppimisprosessin arviointiperusteista ja monipuolisen arvioinnin toteuttamisesta. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät kodin ja koulun vuoropuhelua oppilaan arvioinnista, opintojen edistymisestä ja lapsen koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöitä. Rovaniemen kaikissa kouluissa on käytössä oleva Wilma -järjestelmä. Opettajat kirjaavat Wilmaan opintojen aikaista arviointipalautetta, koearvosanat, arviointikeskustelut sekä oppilaan todistusarvosanat. Wilmaa käytetään myös oppilaiden itsearvioinnin välineenä.