21.1 Yhteistyö tuen aikana

21.1 Yhteistyö tuen aikana

Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa.

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

Yhteistyötä kotien kanssa toteutetaan kasvatuskumppanuuden ja varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita noudattaen. Säännöllinen yhteydenpito ja molemminpuolinen palaute takaavat tuen oikea-aikaisuuden ja joustavuuden. Tukea suunnitellaan ja sen toteutumista sekä riittävyyttä arvioidaan tuen palavereissa, kun tehdään tai päivitetään oppimissuunnitelma tai HOJKS (syyslukukaudella), ja kun arvioidaan oppimissuunnitelman tai HOJKSin tavoitteiden toteutumista (vähintään kerran lukuvuodessa). Tärkeää on antaa palautetta oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä myös lukuvuoden aikana, sillä se mahdollistaa huoltajien varhaisen tuen tarjoamisen lapselle myös kotona.

Oppilaan ja huoltajien kuulemiseen liittyen tulee huomioida seuraavat asiat:

t15.docx

Taulukko 15: Oppilaan ja huoltajien kuulemiseen liittyvät käytänteet

Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavista tuen muodoista. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan oppilaan tukeen liittyvän kotien kanssa tehtävän yhteistyön muodot ja periaatteet.

Yhteistyö oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tuen aikana

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki muodostaa kokonaisuuden oppilashuollon kanssa. Nämä kaksi osa-aluetta ovat tärkeitä oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tuen tarpeen ilmetessä yhteistyö on tarpeen.

Erityisesti tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen vaiheiden siirtymissä on tehtävä yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Yhteistyöhön pyydettävä ammattihenkilö on harkittava tapauskohtaisesti. Rovaniemen kaupungissa oppilashuollon ammattihenkilöiden osallisuus pedagogisessa arviossa ja selvityksessä toteutetaan seuraavasti.

  1. Koulun vastaava oppilashuollon ammattihenkilö osallistuu mahdollisuuksien mukaan tuen palaveriin, jossa ovat läsnä myös huoltaja ja oppilas itse.
    • Ammattihenkilö osallistuu tuen palaveriin aina, kun on kyse erityiseen tukeen siirtymisestä ensimmäistä kertaa.
    • Wilman lomakkeeseen kirjataan palaverissa ammattihenkilön osallistuminen palaveriin sekä hänen arvionsa tuen tarpeesta.
  2. Koulun vastaava oppilashuollon ammattihenkilö arvioi tuen tarvetta konsultoiden
    • Erityisopettaja ottaa yhteyttä oman koulunsa vastaavaan oppilashuollon ammattihenkilöön ja toimittaa hänelle luettavaksi tuen palaverissa laaditun pedagogisen arvion/selvityksen.
    • Ammattihenkilö tutustuu pedagogiseen arvioon/selvitykseen ja kirjaa Wilman lomakkeeseen päivämäärän, oman nimensä sekä arvionsa tuen tarpeesta.

Yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tehdään myös tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rovaniemen kaupungissa oppilashuollon ammattihenkilöt toteuttavat yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukemiseen tähtäävää luokkatyöskentelyä, jonka avulla voidaan harjoitella esimerkiksi sosiaalisia taitoja tai tunnetaitoja. Yhteistyössä järjestetään myös erilaista ryhmämuotoista toimintaa, jonka avulla tuetaan esimerkiksi tunnesäätelyä, sosiaalisia taitoja sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen taitoja.

Yhteistyö opetustoimen henkilöstön ja eri hallinnonalojen kanssa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteistyötä toteutetaan sekä opetustoimen sisällä että moniammatillisesti myös koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen tarjoaminen kuuluvat kaikkien koulun toimijoiden tehtäviin. Tuen vaiheissa siirtymistä käsitellään monialaisesti, jolloin paikalla on opetushenkilöstön lisäksi myös oppilashuollon ammattihenkilöitä. Tätä yhteistyötä on kuvattu yllä. Tuen tarpeen kartoituksessa ja tuen suunnittelun monialaisessa käsittelyssä voi olla mukana myös muita asiantuntijoita, kuten terapeutteja tai perheneuvolan toimijoita. Tuen kokonaisuutta suunniteltaessa voidaan tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi kerhotoiminnan, koulunuorisotyön sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan edustajien kanssa.

Yhteistyötä toteutetaan myös hallinnon monialaisissa työryhmissä, kuten oppilashuollon ohjausryhmässä ja koulujen hyvinvointiryhmissä. Työryhmät voivat vastata esimerkiksi tuen toteutumisen seurannasta ja organisoimisesta.

Ohjaus tuen aikana ja siirtymävaiheyhteistyö

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta opiskelustaan.

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta.

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.