21.2 Seulonnat, ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimintamallit

21.2 Seulonnat, ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimintamallit

Tuen tarpeiden seulontasuunnitelma

Seulontasuunnitelmaa noudattamalla kartoitetaan tuen tarvitsijat. Seulontojen tulokset eivät ole arvioinnin peruste, vaan niitä hyödynnetään pedagogisessa arvioinnissa, kuten tuen suunnittelussa. Seulonnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti kaikissa Rovaniemen kaupungin kouluissa. Erityisopettaja vastaa siitä, että suunnitelmaa noudatetaan koululla. Seulontatestit toteutetaan yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan ja erityisopettajan kanssa. Kaupunkiin on laadittu tarkennettu arviointisuunnitelma, joka on erityisopettajilla käytössä. Erityisopetukseen liittyvistä yksilöarvioinneista vastaa erityisopettaja.

t16.docx

Taulukko 16. Rovaniemen kaupungin perusopetuksen seulontasuunnitelma

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimintamallit

Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteena on ennaltaehkäisevän toiminnan ja hyvinvointierojen kaventamisen toimintatapojen tunnistaminen ja liittäminen luontevaksi osaksi palvelujärjestelmää. Yksi ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja on esi- ja perusopetuksen yhtenäinen seulontasuunnitelma, joka kuvataan taulukossa 26. Varhainen oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien tunnistaminen ennaltaehkäisee ja vähentää myöhempien ja suurempien ongelmien kasautumista.

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään ja varhaista tukea annetaan kaikissa perusopetuksen ryhmissä. Opettajat ja muut koulun aikuiset voivat ennaltaehkäistä ja varhaisesti tukea vaikeuksien monimuotoistumista muun muassa eriyttämällä, samanaikaisopetuksella tai joustavilla ryhmittelyillä. Jokaisen opettajan on tärkeää seurata kunkin oppilaan ja opetusryhmän vahvuuksia ja oppimis- ja kehitystarpeita. Tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään pedagogista asiantuntemusta ja muiden ammattihenkilöiden monialaista yhteistyötä. Kun oppilaan tukeen liittyvissä kartoituksissa ja suunnitelmissa on mukana koulun ulkopuolisia toimijoita, on tähän saatava huoltajan ja oppilaan lupa.

Toimintamalleja ja suunnitelmia ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen kuvataan myös luvussa 22 Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Koulujen toimintasuunnitelmissa kuvataan, miten ennaltaehkäisevä työ ja varhaisen tuen antaminen käytännössä tapahtuvat.