21.4 Yleinen tuki

21.4 Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Yleinen tuki on tarkoitettu jokaiselle oppilaalle tarpeen vaatiessa. Se on ensisijaisesti luokanopettajan tai aineenopettajan antamaa koko opetusryhmää hyödyttävää ja ennaltaehkäisevää tukea tai oppilaskohtaista tukea. Yksittäisen oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä voidaan tukea myös oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kautta. Kaikki oppilaat eivät jatkuvasti tarvitse yleisen tuen yksilöllisiä tukitoimia, mutta koulussa on käytössä koko kouluyhteisöön tai oppilasryhmään kohdentuvia tukikäytänteitä ja ohjelmia. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.

Oppilaskohtaisen tuen antamisen pohjana on hyvä oppilaantuntemus, johon perustuen tuki suunnitellaan oppilaalle yksilöllisesti. Yleisen tuen aikana esimerkiksi

   • jollakin oppiaineen osa-alueella voidaan pysyä perustavoitteissa, toisessa määritellä erikoistumistehtäviä,
   • annetaan tukiopetusta tavoitteellinen, lyhyt jakso, joka arvioidaan,
   • hankitaan tavanomaisia apuvälineitä, esimerkiksi kynätuki, matematiikan apuvälineet, oikeanlainen istuin,
   • kodin ja koulun yhteistyössä esimerkiksi ohjataan huoltajia läksyjen seuraamisessa,
   • tehdään yhteistyötä iltapäiväkerhon kanssa,
   • koulunkäynninohjaaja tukee oppimista päivittäin ohjaamalla läksyjen merkinnässä,
   • erityisopettaja on mukana samanaikaisopettajana, joustoryhmissä taikka opettaa esimerkiksi oikeaa ääntämistä ja äänenkäyttöä, lukemista ja kirjoittamista, englantia tai muuta oppiainetta jakson/jaksoittain pienessä ryhmässä,
   • oppikirjojen ohella ja esimerkiksi tukiopetuksessa käytetään selkokielisiä ja muita eriyttäviä materiaaleja (oppiaineksen ydinsisältöihin painottuvia E-kirjoja ei tule käyttää yksinomaisena oppimateriaalina vielä yleisen tuen portaalla).

Yleinen tuki ei edellytä erityisiä asiakirjoja, mutta tuen muotoja on hyvä alkaa merkitä Wilman Toimenpiteisiin silloin kun,

   • tukea annetaan useasti saman syyn vuoksi (esim. runsaat poissaolot),
   • tuki on säännöllistä vaikkakin harvoin pidettävää (esim. 1h aina ennen koetta),
   • harkitaan, että tuen antaminen on syytä saattaa tiedoksi seuraavalle opettajalle.

Yleinen tuki voidaan suunnitella myös oppimissuunnitelmaan Wilmassa. Oppilaan ja huoltajan kanssa suunnitellaan yleisen tuen tukijakso ja tuen antamiselle asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista ja tuen riittävyyttä arvioidaan yhdessä tukijakson päätteeksi. Yleisen tuen jakson aikana opetushenkilöstö kerää havaintoja oppilaan oppimisesta ja työskentelystä osana jokapäiväistä työskentelyään, ja kirjaa niitä ylös. Näitä muistiinpanoja voidaan käyttää pedagogisten asiakirjojen laadinnassa.