21.5 Tehostettu tuki

21.5 Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Kaikki tehostettua tukea saavaa oppilasta opettavat opettajat osallistuvat oppilaan tilanteen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja tuen suunnitteluun sekä ottavat tuen tarpeet huomioon opetuksessaan. Oppilaan vahvuuksia kartoitetaan, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi tukitoimien suunnittelussa. Tehostetun tuen aikana eriyttämisen intensiteettiä lisätään, mikä tarkoittaa yksilöllisyyden asteen lisäämistä. Opetusta sovitetaan niin paljon kuin yleisen oppimäärän sisällä on mahdollista. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyöllä rakennetaan opetusjärjestelyjä, joissa ovat tasapainossa yksilöllinen tuki ja yhteisöön kuuluminen. Tehostetun tuen aikana korostuvat


 • kodin kanssa tehtävä tuen suunnittelu ja toteutus,
 • opettajan suunnittelema oppilaanohjaus,
 • koulunkäynninohjaajan tuki,
 • erityisopettajan tai erityisluokanopettajan antama tuki,
 • ohjaavien erityisopettajien, koulukuraattorin tai koulupsykologin konsultaatio,
 • joustavat ryhmittelyt (eri ryhmittelyperustein) ja
 • opiskelun erityiset painoalueet: keskittyminen opetussuunnitelman keskeisiin ydinsisältöihin, jotka kirjataan oppimissuunnitelmaan,
 • e-kirjat perusoppikirjojen rinnalla

Tehostetun tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja seurantatietoja kirjataan oppimissuunnitelmaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Tehostetun tuen aikana opetushenkilöstö kerää havaintoja oppilaan oppimisesta ja työskentelystä osana jokapäiväistä työskentelyään, ja kirjaa niitä ylös. Näitä muistiinpanoja voidaan käyttää pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Siirtymävaiheessa tehostetun tuen oppilaan tilanteesta tulee välittää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opettajalle tai koululle viivyttelemättä ja monipuolisesti siten, että tuki voidaan aloittaa uudessa koulussa nopeasti ja tuen jatkumo säilyy.

21.5.1 Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

    • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
     • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
     • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
     • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
     • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Tehostettuun tukeen liittyvä pedagoginen arvio tehdään silloin, kun tehostettua tukea ollaan aloittamassa tai sen antamista lopettamassa. Pedagogisen arvion kokoamisesta vastaa erityisopettaja ja kirjaaminen tehdään yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. Oppilaalle annettu tuki, oppilaan kokonaistilanne ja tehostetun tuen aloittaminen käsitellään yhdessä oppilaan, kodin ja oppilashuollon ammattihenkilön kanssa. Ensisijaisesti konsultoidaan sitä oppilashuollon ammattihenkilöä, joka parhaiten tuntee kyseessä olevan oppilaan. Mahdollisuuksien mukaan oppimiseen kuuluvia asioita käsitellään psykologin kanssa, koulunkäyntiin liittyviä asioita koulukuraattorin kanssa ja terveydentilaa liittyviä asioita kouluterveydenhoitajan kanssa. Henkilökohtaisen oppilaskontaktin puuttuessa oppilashuollon ammattihenkilö muodostaa näkemyksensä yleisellä tasolla asiantuntemukseensa perustuen, kun hänelle on selostettu oppilaan kokonaistilanne, annettu tuki sekä opettajien näkemys tuen tarpeista jatkossa.

Oppilaalta ja hänen huoltajiltaan pyydetään etukäteen näkemys oppilaan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista sekä opettajien esittämästä tarvittavasta tuen tasosta ja muodoista. Huoltajan tai oppilaan eriävä näkemys ei estä tuen antamista, mutta aina pyritään rakentavaan yhteistyöhön oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Asiakirjoja kirjoittaessa kiinnitetään huomiota siihen, että käytetään koulun arjen käsitteitä ja käytännöt kuvataan hyvin konkreettisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Erityisopettaja säilyttää kopion pedagogisesta arviosta oppilaan muiden arvioiden yhteydessä lukitussa kaapissa (oppimissuunnitelmien pohjaksi ja siirrettäväksi siirtymävaiheessa seuraavaan peruskouluun). Alkuperäinen pedagoginen arvio arkistoidaan koulun arkistoon. Kopiot arviosta annetaan huoltajalle/huoltajille.

21.5.2 Oppimissuunnitelma

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Oppilaskohtaiset tavoitteet

 • oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
 • oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet
 • oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut

 • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
 • oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
 • oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
 • opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
 • oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

 • oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
 • opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako
 • yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

Tuen seuranta ja arviointi

 • oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat
 • oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
 • arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin tavoin
 • oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
 • suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa

Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli

 • oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaisesti
 • opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin
 • perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.


Oppimissuunnitelma on parhaimmillaan hyvä työväline opettajan, oppilaan ja huoltajan välillä. Huomiota kiinnitetään siihen, että käytetään koulun arjen käsitteitä ja käytännöt kuvataan hyvin konkreettisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Tukimuotoja suunnitellessa varmistetaan, että niiden toteuttaminen on mahdollista. Oppimissuunnitelmaan kirjoitetaan oppimisen kannalta olennaiset asiat siten, että kaikki osapuolet tietävät tehtävänsä. Oppimisen tavoitteet määritellään opetussuunnitelman pohjalta sellaisiksi lähitavoitteiksi, jotka arvioidaan mahdollisiksi oppilaan saavuttaa. Oppimisen arvioinnin tavat määritellään sellaisiksi, että oppilas saa näytettyä tietonsa ja taitonsa.

Oppilaan oppimissuunnitelmassa kuvataan minkälaisella opetuksella ja ohjauksella tuetaan oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi kuvataan millä tavoin oppimisympäristö saadaan tukemaan oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon, että oppilaan oppimaan oppimisen taidot pääsevät kehittymään:


 • työtavat auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan,
  • oppilas saadaan aktiiviseksi pohtimaan ja ymmärtämään oma vastuunsa oppimisensa eteenpäin saattamisessa ja taitojensa kehittämisessä,
  • oppilaan tietoisuus herää jo oppimisen ja työskentelyn aikana,
  • oppilas oppii tarkastelemaan eri oppimistilanteissa käyttämiään oppimis- ja työskentelytapoja.


Pääperiaate on, että oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa se opettaja, joka oppilasta opettaa kyseessä olevassa oppiaineessa. Oppimissuunnitelman laatiminen tulee aloittaa viivyttelemättä, kun päätös tehostetun tuen aloittamisesta on tehty. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, kaikkien oppilasta opettavien opettajien, koulunkäynninohjaajan, huoltajien sekä mahdollisten oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Erityisopettaja ja/tai muut asiantuntijat ovat mukana viimeistään tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa laadittaessa.

Oppilas osallistuu ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti oppimissuunnitelman laatimiseen. Hänelle kerrotaan, mistä oppimissuunnitelmassa on kysymys ja mitä se sisältää. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan oma näkemys hänen oppimisensa ja työskentelynsä nykytilasta ja tavoitteista. Kirjatessa sovitaan myös vastuualueita, joista oppilaan tulee itse huolehtia. Näin lisätään oppilaan omaa vastuunottoa koulunkäyntiinsä liittyvissä asioissa. Suunnitelmaan kirjataan myös, miten koti sitoutuu tukemaan oppilasta.

Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma samoilla periaatteilla. Oppimissuunnitelma tehdään maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle aina, oppilaan siirtyessä perusopetukseen PoL5 §:n mukaisesta perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Tällöin pedagoginen arvio laaditaan jo valmistavan opetuksen aikana. Oppimissuunnitelma tehdään myös jos oppilas on tullut Suomeen kesken perusopetuksen eikä oppilas ole osallistunut perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Oppimissuunnitelmaa käytetään myös niiden oppilaiden kohdalla, joille on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai opintojen etenemisestä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.

Oppimissuunnitelma kirjataan Wilmaan. Suunnitelma tulostetaan ja siitä otetaan kopio huoltajalle. Alkuperäinen oppimissuunnitelma arkistoidaan koulun arkistoon. Oppimissuunnitelman toteutumista seurataan suunnitellusti oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa vähintään kerran vuodessa. Seurantaan osallistuvat kaikki ne oppilaan opettajat, joiden opettamia oppiainesisältöjä suunnitelma koskee taikka joiden oppitunneilla tuen tarve muulla tavalla ilmenee. Seurantatiedot kirjataan oppimissuunnitelmaan sen päivittämistä valmistellen. Luokanopettaja tai luokanohjaaja välittää muille oppilaan opettajille tiedon mahdollisista seurannassa päätetyistä muutoksista. Oppimissuunnitelmaan ei kirjata diagnooseja eikä lääkitysasioita.

Oppimissuunnitelmaa on päivitettävä aina tuen tarpeen tai opetusjärjestelyiden muuttuessa oleellisesti. Päivittäminen merkitsee käytännössä uuden oppimissuunnitelman laatimista.