21.7 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

21.7 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

21.7.1 Tukiopetus


Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.


Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin.


Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa.


Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.


Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.

Tukiopetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii opetussuunnitelmassa, tarkemmin oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa oppilaalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tukiopetus on kaikkien oppilaiden oikeus ja siihen on velvollisuus osallistua.

    • Tukiopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.
    • Tukiopetus on pääsääntöisesti lyhytaikaista.
    • Opettaja määrittelee tukiopetuksen tarpeen.
    • Ennen osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamista suositetaan oppiainetta opetettavan opettajan antamaa tukiopetusta (yläkoulut).
    • Tukiopetusta voidaan antaa pitkäaikaisesti (48h jakso) tai poikkeuksellisesti säännöllisesti (esimerkiksi 1h/vko lukukauden ajan) oppimissuunnitelman / HOJKSin mukaisesti.
      • Rehtorin päätöksellä, kun annetaan oppituntien ulkopuolella.
    • Tukiopetusjakso arvioidaan (opettaja, oppilas ja huoltaja).


Tukiopetuksen muodot


Tukiopetusta voidaan antaa

     • oppilaan oppituntien ulkopuolella,
     • oppitunnin aikana samanaikaisopetuksena.

Tukiopetus voi olla

     • ennakoivaa tai kertaavaa, esimerkiksi ennen koetta,
     • yksittäin tai ryhmässä tapahtuvaa opetusta tai ohjausta,
     • useamman opetusryhmän yhteistä opetusta,
     • sisällöltään ja vaatimuksiltaan opetusta alas- tai ylöspäin eriyttävää,
     • toiminnallista,
     • oppiaineen perusoppiainesta kertaavaa,
     • ohjattua läksyjen tekoa.

Taulukko 20. Tukiopetuksesta tiedottaminen, tukiopetuksen antaminen ja vastuuhenkilöt

21.7.2 Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.


Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.


Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.


Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa- aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa- aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.

taulukko 21.docx

Taulukko 21. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttaminen

21.7.3 Tulkitsemis- ja avustajapalvelut


Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.


Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa. Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.


Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä.


Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle.


Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.


Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.


Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa.

Koulunkäynninohjaus


Rovaniemen kaupungissa koulunkäyntiavustajien ammattinimike on 1.5.2011 alkaen koulunkäynninohjaaja. Koko kaupunkia koskevia koulunkäynninohjauksen kohdentamiseen liittyviä periaatteita ovat:

 • koulujen sarjaisuuteen perustuva pysyvä ohjauspalveluiden perusrakenne voi vaihdella vuosiluokittain,
 • koulunkäynninohjaajan työpanosta voidaan jakaa eri oppilaiden, ryhmien ja koulujen kesken,
 • erityisopetuksen pienryhmiin sekä perusopetuksen valmistavaan opetukseen resursoidaan ryhmäkohtaiset koulunkäynninohjaajat,
 • koulukohtainen koulunkäynninohjauksen jakaantuminen perustuu oppilas- ja luokkakohtaiseen arviointiin,
 • koulunkäynninohjaajien antama tuki on yleensä osa-aikaista, harkinnan perusteella se voi olla kokoaikaista,
 • koulunkäynninohjauksen kohdentamista arvioidaan ja tarkennetaan säännöllisesti oppilas- tai ryhmäkohtaisten tarpeiden mukaan kuitenkin huolehtien tuen jatkuvuudesta.


Mikäli oppilaalle haetaan yksilökohtaista koulunkäynninohjausta, arvioivat huoltaja, opettaja ja koulunkäynninohjaaja oppilaskohtaisen koulunkäynninohjaajan tarpeen. Yksittäisen oppilaan ohjaus- ja avustamispalvelusta päätetään erityisen tuen päätöksessä tai tehdään erillinen hallintopäätös. Asiantuntijalausunto on suositus, joka otetaan huomioon koulunkäynninohjauksen ja -avustamisen tarpeen määrittelyssä. Tehostetun tuen aikana koulunkäynninohjaajan tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen aikana HOJKSiin.


Koulunkäynninohjaaja tukee toiminnallaan koko kouluyhteisön, opetusryhmän tai yksittäisen oppilaan toimintaa ja hyvinvointia. Tehtävänkuva vaihtelee koulun, oppilasryhmän avustettavan/ohjattavan oppilaan mukaan. Tehtäviin voidaan lisätä tehtäviä, jotka yhdessä koulunkäynninohjaajan ja työnantajan edustajan sekä tarvittaessa huoltajien kanssa sovitaan tietyssä työpaikassa ja/tai tietyn oppilaan kanssa suoritettavaksi. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin voi erillisen päätöksen mukaisesti sisältyä myös erityistä tukea tarvitsevan oppilaan aamu- ja/tai iltapäivähoito. Ensisijaisesti koulunkäynninohjaaja työskentelee oppilaiden kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla sekä siirtymätilanteissa.

taulukko 22.docx

Taulukko 22. Koulunkäynninohjauksen toimintatapoja ja yhteistyötahoja

Tulkitsemispalvelut


Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Tulkitsemistoiminnan tavoitteena on, että sekä toisen oppilaat että oppilaan kanssa toimivat aikuiset tuntevat hänen tapansa kommunikoida. Oppilaan omien kommunikaatiotaitojen kehittäminen mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen muiden kanssa.


Oppilaan tulkitsemispalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajien antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tulkitsemispalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä.


Tulkitsemispalvelu järjestetään joko ostopalveluna tai viittoma- ja kommunikaatiotaidot omaavan koulunkäynninohjaajan avulla tai näiden yhdistelmänä. Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan muutkin tukitoimet, kuten sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat apuvälineet.


Avustajan/ohjaajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Yksilökohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Ohjaaja tukee oppilasta kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä niitä tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun.


Apuvälineet


Koulussa opetus ja kuntoutus toteutuvat rinnakkain. Jotta opetus tukisi apuvälineen käyttöä ja apuvälineen käyttö opetusta, on oppilaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi otettava huomioon muut oppilaat, luokan toimintatavat ja -kulttuuri, käytetyt opetusmenetelmät ja koulun henkilökunnan taidot. Tarvittaessa henkilökunnalle järjestetään apuvälineen käyttökoulutusta.


Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet, jotka koulu siis hankkii. Opiskelua edistävät ympäristön esteetön suunnittelu ja huomion kiinnittäminen ergonomiaan ja apuvälineisiin, esimerkiksi

 • Suurentavat lukutelevisiot, erilaiset suurennuslasit ja äänikirjat voivat auttaa lukemista näön heikentyessä.
 • Suurennetulla kirjasinkoolla tai rivivälillä, lukuaukolla tai -tikulla, tai tekstin ja taustan suurella kontrastierolla voidaan myös helpottaa lukemista.
 • Käsin kirjoittamisen avuksi on lukuisia erilaisia kynän käyttöä helpottavia apuvälineitä, jotka parantavat kynäotetta ja lievittävät kipua.
 • Sopiva istumajärjestys, joka ottaa huomioon oppilaan näkö- ja kuulovamman tai hahmottamisen tai tarkkaavaisuuden vaikeudet, vaikuttaa myönteisesti oppimiseen.
  • Sopivan työkorkeuden löytäminen onnistuu säädettävällä työpöydällä. Lisävarusteina pöytiin voidaan hankkia työkappaleiden kiinnittimiä, laatikostoja, hyllytasoja, pyöriviä alustasoja, kirjatelineitä, pyöriviä mappikaruselleja ja erilaisia käsi- ja käsivarsitukia.
  • Lehti- ja kirjatelineet, kallistuvat pöytätasot helpottavat lukemista, kirjoittamista ja piirtämistä suutikulla.


Tietotekniikka mahdollistaa monen vaikeavammaisen henkilön opiskelun ja työnteon. Sitä voidaan käyttää myös välillisenä apuna toimintakyvyn ongelmien kompensoinnissa. Esimerkiksi koulussa opettaja tai avustaja voi valmistaa yksilöllisiä opetusmateriaaleja tai muuttaa skannerin avulla perinteiset kynä-paperitehtävät sähköiseen muotoon.


Apuvälinetarpeen arvioinnissa on mukana opettajan ja erityisopettajan tai kouluterveydenhoitajan lisäksi tarvittaessa huoltaja, kuntoutusohjaaja, fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti.


Oppilaan henkilökohtaiset, lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineet sekä kommunikoinnin apuvälineet lainaa keskussairaala tai terveyskeskus alueellisesti sovitun porrastuksen mukaan. Soveltavan liikunnan välineitä on mahdollisuus vuokrata Malike-lainaamosta.


Kuntoutus- ja terapiapalvelut


Oppilaalla voi olla koulun ulkopuolisia kuntoutus- tai terapiajaksoja. Tällaiset jaksot järjestetään pääsääntöisesti kouluajan ulkopuolella. Mikäli palveluiden järjestäminen oppituntien ulkopuolella ei ole mahdollista, tulee huolehtia siitä, että poissaolot eivät kohdistu vain yhden oppiaineen tunteihin. Tällaisista erityisjärjestelyistä sovitaan yhdessä koulun, terapiaa järjestävien tahojen, huoltajan sekä ikä- ja kehitystaso huomioiden myös oppilaan kanssa. Jos oppilas osallistuu kuntoutukseen tai terapiaan kouluaikana, tehdään asiasta PoL 18§:n mukainen hallintopäätös, jolloin oppilas vapautetaan opiskelusta kyseessä olevien oppituntien ajaksi. Pedagogisiin asiakirjoihin kirjataan vain ne toimenpiteet, joilla on vaikutusta oppilaan opetusjärjestelyihin.


Erityiskoulujen opetus- ja ohjauspalvelut


Myllärin koulu

Myllärin koulu järjestää perusopetuslain mukaista esi-, perus- ja lisäopetusta kehitysvammaisille ja/tai autismin kirjon piiriin kuuluville oppilaille. Opetuksessa hyödynnetään strukturoidun opetuksen toimintatapoja. Opetus nojautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä koulun omaan opetussuunnitelmaan. Oppilaille laaditaan HOJKSit yksilöllisine oppimistavoitteineen.


Koulun yhteydessä on kuntoutusluokka, jossa toteutuu Kolpeneen palvelukeskuksessa tutkimus- ja kuntoutusjaksolla olevien lasten ja nuorten opetus. Kuntoutusluokka toimii tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa ja tarjoaa konsultointia ja ohjausta perheille sekä päivähoidon ja koulujen henkilöstölle.


Myllärin koulun palvelut edellyttävät sopimusta ja/tai erityisen tuen päätöstä. Myllärin koulun palvelujen käytöstä tulee aina olla yhteydessä koulutuspalveluiden hallintoon. Vaikeimmin kehitysvammaisen tai autistisen oppilaan lähikouluksi voidaan osoittaa Rovaniemellä Myllärin koulu.


Valtion erityiskoulut (VALTERI)

Rovaniemen kaupunki ostaa erityisopetus- ja kuntoutuspalveluja tarvittaessa valtion erityiskouluilta. Opetuksenjärjestäjä voi osoittaaoppilaan opetuspaikaksi valtion erityiskoulun.


Oppimis- ja ohjauskeskus, Tervaväylän koulu on erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjaamiskeskus, joka sijaitsee Oulussa. Koululla on kaksi yksikköä: Lohipato ja Merikartano. Tervaväylän koulu palvelee lapsia ja nuoria, joiden erityisen tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuloisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen sekä neurologisista sairauksista ja autismin kirjoon liittyvistä haasteista. Koulun toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja tukipalveluissa. Tukijaksojen kautta tuetaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua lähikoulussa.


Oppimis- ja ohjauskeskus, Onerva Mäen koulu järjestää näkövammaisopetusta ja kuntoutusta. Koulu tarjoaa ohjaus- ja tukipalveluja lähikouluille, koulupaikan näkövammaiselle oppilaalle sekä näkövamma-alan asiantuntijapalveluja ja toimialan kehittämispalveluja.


Nämä palvelut perustuvat aina erilliseen sopimukseen tai hallintopäätökseen.