22.5. Yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa.

22.5 Yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilaiden ja huoltajien kanssa tehtävää oppilashuoltoa toteutetaan yksilö- ja yhteisötasolla. Koulun tehtävänä on järjestää riittävä tiedotus oppilashuollon periaatteista, sisällöistä ja toimintavoista. Eri kouluissa voidaan käyttää niille parhaiten sopivia tiedottamisen muotoja.

Yhteisöllisellä oppilashuollolla edistetään hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä koulussa. Yhteisöön kuuluminen ja vuorovaikutus ihmisten välillä ovat hyvinvoinnin, terveyden ja elämänhallinnan perusedellytyksiä. Yhteisöllisyyden tuloksena oppilaalle muodostuu myös sosiaalista pääomaa aikuisuuden tueksi. Huoltajien osallisuuden vahvistaminen tukee pitkäjänteisesti oppilaiden kehitystä ja kasvua sekä luottamusta aikuisiin. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaiden ja huoltajan osallisuutta yhteisön hyvinvoinnissa, koulun toiminnassa ja päätöksenteossa. Oppilaiden osallisuutta tuettaessa otetaan huomioon oppilaan ikä- ja kehitystaso.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan hyvässä yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa, perheensä ja tarvittaessa muiden läheisten kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan tai hänen huoltajansa suostumukseen. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaan ja hänen huoltajiensa ja muiden häntä tukevien läheistensä kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat määräykset.

Koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten oppilaat ja vanhemmat ovat osallisina yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lisäksi kuvataan miten oppilaita ja huoltajia tiedotetaan yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon asioista.

Taulukko 29. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja toimijuus yhteisöllisessä oppilashuollossa

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Osallisuus ja toimijuus

Suunnittelun pohjana käytetään myös oppilaiden ja huoltajien tuottamaa tietoa, kuten mielipide- ja hyvinvointikyselyjen tai laajojen terveystarkastusten tuloksia.

Oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan edustajat toimivat hyvinvointiryhmän jäseninä. Oppilashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset hyvinvointiryhmät kutsuvat kokouksiinsa oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan edustajia.

Oppilaat ovat koulussa aktiivisia toimijoita. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulupäivään, heitä kuunnellaan ja heidän toiveitaan huomioidaan.

Oppilaiden osallisuutta tuetaan yhteisöllisten menetelmien kautta. Näitä ovat esimerkiksi oppilaskunta, nivelvaihetyö, kiusaamisen vastaiset menetelmät, kummi- ja tukioppilastoiminta, kerhotoiminta, Vertaissovittelu ja Välituntivastaava-toiminta.

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan myös yhteisötasolla. Yhteistyö vahvistaa hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämä voi näkyä esimerkiksi vanhempainkouluina, vanhempaintoimikunnan toimintana tai yhteisten, toiminnallisten tapahtumien järjestämisenä. Näiden tapahtumien järjestämiseen tarjotaan mahdollisuuksia myös oppilaille ja huoltajille.

Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä arvioidaan laatu-, kouluterveys- ja hyvinvointikyselyjen, terveystarkastusten ja asiakaskyselyiden pohjalta tehtävillä yhteenvedoilla.

Tiedottaminen

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan yhteisissä tilaisuuksissa sekä esimerkiksi koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa

seuraavista asioista

 • Yhteisöllisen oppilashuollon periaatteet
 • Yhteisöllisen oppilashuollon sisällöt ja toimintatavat
 • Yhteistiedot yhteydenottoja varten
 • Oppilaan ja huoltajien vaikuttamismahdollisuudet

Lukuvuoden aikana oppilaita ja huoltajia tiedotetaan eri vaikuttamismahdollisuuksista, koululla alkavista toiminnoista ja yhteisistä tapahtumista.

Kerätyistä palautteista koottu yhteenveto esitellään oppilaille ja huoltajille esimerkiksi sähköisesti tai vanhempainillassa.

Taulukko 30. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja toimijuus yksilökohtaisessa oppilashuollossa

YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi


Osallisuus ja

monitoimijuus

Oppilaiden ja tarvittaessa huoltajan kanssa keskustellaan ja sovitaan asiantuntijaryhmän

 • kokoamisesta
 • kokoonpanosta
 • käsiteltävistä asioista
 • siitä, mihin tapaaminen johtaa.

Asiantuntijaryhmän palaverissa tulee huomioida, että

 • oppilas ja huoltajat tulevat kuulluksi (voivat myös itse vetää tapaamista)
 • pysytään sovituissa aiheissa
 • kerrotaan oppilashuoltokertomuksesta sekä siihen liittyvistä kirjausten tekemisestä, säilytyksestä ja tiedonsiirrosta

Kirjaamisessa ja jatkotoimenpiteitä sovittaessa on otettava huomioon, että

 • oppilas ja huoltajat loppukädessä päättävät jatkotoimenpiteistä oppilashuollon osalta
 • jatkosuunnitelmaan kirjataan jokaiselle toimijalle oma rooli oppilaan asioiden edistämisessä.

Oppilaan asioiden etenemistä seurataan arviointitapaamisilla, joihin sisältyy

 • ennakkoon sovitut ajat ja aiheet
 • arviointi toteutuneesta
 • oppilashuollon tarpeen uudelleensuunnittelu


Palavereissa voidaan pyytää palautetta myös oppilaan ja huoltajien osallisuuden kokemuksista.


Tiedottaminen

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan yhteisissä tilaisuuksissa sekä esimerkiksi koulun

lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa

seuraavista asioista:

 • Oppilashuollon tavoitteista
 • Oppilashuollon eri palvelumuodoista
 • Oppilaan oikeudesta saada oppilashuoltopalveluja
 • Oppilashuollon vapaaehtoisuudesta
 • Yhteystiedoista

Kun huoli herää, huolen puheeksiottaja tiedottaa oppilas ja huoltajia yksilökohtaisen oppilashuollon prosessista, saatavilla olevista palveluista, palveluiden vapaaehtoisuudesta, sopimuksen kirjallisuudesta sekä siitä, mihin prosessi johtaa.

Lukuvuoden aikana oppilaita ja huoltajia tiedotetaan oppilashuollon palveluista sekä muista vaihtoehtoisista palveluista. Samalla korostetaan heidän oikeuttaan oppilashuollon palveluihin.

Arviointitapaamisesta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän tapaamista suunniteltaessa.