24. VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

24. VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA


Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksia. Oppilaalle avautuu mahdollisuus kehittää osaamistaan kiinnostuksensa mukaisesti. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.


24.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit


Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan vuosiluokille 1-6 yhteensä kuusi ja vuosiluokille 7-9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista käytetään nimitystä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana sitä. Tuntien käytöstä päättää opetuksen järjestäjä.


24.2 Valinnaiset aineet


Valinnaiset aineet syventävät ja laajentavat oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta koostuvia oppiainekokonaisuuksia. Aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Syventävät aineet syventävät ja laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä.


24.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät


Vieraiden kielten osalta opetussuunnitelman perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä niiden tavoitteista ja sisällöstä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.


Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäismäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetukseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A2-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.


24.4 Valinnaisaineisiin liittyvät paikalliset ratkaisut

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien jako Rovaniemellä

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien jako Rovaniemellä

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin on Valtioneuvoston päättämässä tuntijaossa osoitettu tunteja siten, että vuosiluokilla 1-6 niitä on kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 niitä on viisi vuosiviikkotuntia. Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunnan 26.11.2015 vahvistamassa perusopetuksen tuntijaossa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, kuusi vuosiviikkotuntia, on jaettu vuosiluokille 1-6 ilman oppilaan omaa valintaa: musiikkiin kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokille 4-6, kuvataiteeseen yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 1-2, yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 3-6, liikuntaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 1-2 ja yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 3-6, jonne on lisätty myös koulutuksen järjestäjän omana panostuksena kaksi liikunnan vuosiviikkotuntia kaupunkistrategian mukaisena hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.

Vuosiluokille 7-9 osoitetuista viidestä vuosiviikkotunnista koulutuksen järjestäjä on sijoittanut yhden vuosiviikkotunnin liikuntaan vuosiluokalle 7. Vuosiluokille 8-9 jää yhteensä neljä taide- ja taitoaineiden valinnaisten vuosiviikkotuntia oppilaan itsensä valitsemiksi. Koulukohtaisesti oppilaalle tarjotaan valittavaksi taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa ja kotitaloudessa siten, että 8. vuosiluokalla valittu kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuus jatkuu saman oppiaineen kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuutena 9. vuosiluokalla. Koulujen oppilaanohjaajat auttavat ja ohjaavat oppilaita heidän valinnoissaan, jotta valinnat tukevat oppilaan tasapainoista kasvua ja taitojen kehittymistä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sisältyvät osana taide- ja taitoaineiden kaikille yhteiseen oppimäärään. Siten taide- ja taitoaineiden kaikille yhteisestä oppimäärästä ja oppilaan valitsemista valinnaisista tunneista muodostuu jatkumo, joka perustuu kyseessä olevan oppiaineen yhteisen oppimäärän opetukselle annettuihin tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin. Koska taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa kaikille yhteistä oppimäärää, oppilaan valitsema yhteinen taide- ja taitoaine jatkuu kunnes kyseisen oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa tämä tarkoittaa 9. vuosiluokan kevätlukukautta. Oppilaan valitsemasta taide- ja taitoaineen valinnaisista tunneista annetaan numero sekä väliarviointiin että päättöarviointiin. Päättöarviointiin oppilaan valitsemasta taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista ja kyseisen oppiaineen yhteisestä oppimäärästä annetaan yksi numero oppiaineen valtakunnallisien päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti.


Valinnaisaineet ja tuntijako Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki on sijoittanut yhden valinnaisaineen vuosiviikkotunnin 6. vuosiluokalle ja neljä tuntia sekä 8. että 9. vuosiluokalle. Valinnaisaineina tarjotaan kaikkia taide- ja taitoaineita, vieraiden kielten B2-oppimäärää sekä vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen A2-oppimäärää. Lisäksi tarjotaan koulukohtaisia valinnaisaineita, jotka määritellään vuosittain koulujen toimintasuunnitelmissa. Valinnaisainetunteja käytetään myös Rantavitikan koulussa järjestettävään kuvataidepainotteiseen tuntijakoon. Kunkin valinnaisaineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet kuvataan kyseisen valinnaisaineen opetussuunnitelman kohdalla.


Valinnaiset ja vapaaehtoiset kielet ja tuntijako Rovaniemellä


Rovaniemen kaupunki tarjoaa vapaaehtoisena A2-kielenä saksan, ruotsin, saamen, italian, espanjan, ranskan ja venäjän kieliä. Opintojen laajuus on 12 vuosiviikkotuntia alkaen 4. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 4-9 on kullakin kaksi vuosiviikkotuntia. Mikäli A2-kieli on ruotsi, siihen käytetään vuosiluokilla 6-9 B1-kielen opetukseen varatut tunnit ja lisäksi 8. vuosiluokalla yksi valinnaisainetunti. Vuosiluokilla 8-9 opiskeltavana valinnaisena B2-kielenä tarjotaan saksan, ranskan ja venäjän kieliä. Vuosiviikkotunteja on yhteensä neljä, kaksi molempina vuosina. Kunkin vapaaehtoisen ja valinnaisen kielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet kuvataan kyseisen valinnaisaineen opetussuunnitelman kohdalla.