4 PAIKALLISET PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET

4 PAIKALLISET PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET

Rovaniemen kaupungin toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä pidetään tärkeänä vahvaa strategista ohjausta. Toimintaa ohjaa Rovaniemen kaupungin yleiset lähipalveluperiaatteet ja toimialakohtaiset periaatteet. Strategiset tavoitteet ja niitä toteuttavat keskeiset toimenpiteet on kirjattu kaupunginhallituksen ja koulutuslautakunnan sekä koulutuslautakunnan ja koulutuspalveluiden välisiin tulosohjaussopimuksiin. Strategian tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.

Paikallista opetuksen järjestämistä ohjaavat Perusopetuksen järjestämisen periaatteet, joilla luodaan opetustoimen viitekehys ja määritetään laatua. Periaatteet hyväksytään viideksi vuodeksi kerrallaan ja niiden toteutumista seurataan tulosohjausasiakirjaan kirjattavilla arviointikohteilla. Järjestämisen periaatteet on rakennettu kaupunkistrategian linjausten ja valtakunnallisten perusopetuksen laatukriteereiden suositusten pohjalta.

4.1. Kieliohjelma

Rovaniemellä perusopetuksen oppilaat opiskelevat peruskoulun 3. vuosiluokalla alkavana A1- oppimäärän mukaisena vieraana kielenä englantia, jota opiskellaan vuosiluokilla 3-6 yhteensä 10 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla 7-9 yhteensä 7 vuosiviikkotuntia.

Oppilas voi 4. vuosiluokalta alkaen valita A2-oppimäärän mukaisena vieraana valin- naiskielenä espanjan, italian, ranskan, saamen, saksan tai venäjän. Toista kotimaista kieltä, ruotsia, on myös mahdollista valinnan mukaan opiskella A2-oppimäärän mukaisesti, jol- loin oppilas opiskelee A2-oppimäärää kaikille yhteisen B1-oppimäärän sijasta 6. vuosiluo- kalta alkaen. A2-oppimäärän mukaista kieltä opiskellaan vuosiluokilla 4.-6. yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla 7.-9. yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia.

Peruskoulun 6. vuosiluokalla alkavana B1-kielenä opiskellaan toista kotimaista kieltä, ruotsia. Ne oppilaat, joilla on jo ruotsi valit- tuna A2-oppimäärän mukaisena kielenä, eivät enää aloita sitä B1-kielenä. B1-ruotsia opiskellaan kaikille yhteisinä opintoina vuosiluokilla 6.-9. yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia siten, että 8. vuosiluokalla on yksi vuosiviikkotunti, muilla kaksi. A2-ruotsin valinneet opiskelevat vuosiluokilla 6.-9. kieltä B1-kielen opinnoille varattujen tuntien aikana ja lisäksi 8. vuosiluokalla yhdellä valinnaisaineen vuosiviikkotunnilla.

Peruskoulun 8. vuosiluokalla alkavana valinnaisena B2-kielenä oppilas voi opiskella espanjaa, italiaa, ranskaa, saksaa tai venäjää. B2-kielen vuosiviikkotunteja on vuosiluokilla 8.-9. yhteensä neljä.

Lisäksi Rovaniemellä tarjotaan perusopetusta täydentävää saamen kielen opetusta.

4.2. Opetuksen painotukset

Rovaniemellä perusopetus järjestetään paikallisesti päätetyn tuntijaon mukaan. Yhteys kaupunkistrategiassa mainittuihin kansainvälisyyden tavoitteisiin ilmenee perusopetuksessa tarjolla olevana laajana kielivalikoimana. Kaupunkistrategian tavoite kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen konkretisoituu taide- ja taitoaineiden, liikunnan ja terveystiedon tarjontana.

Rovaniemen koulujen päämäärä on vakiinnuttaa kouluun liikunnallinen ja aktiivinen toimintakulttuuri. Toiminnallisuutta korostetaan myös oppitunneilla. Aktiivisen koulupäivän avulla rohkaistaan hyvinvointia ja terve- yttä edistävään elämäntapaan. Pääteemoina ovat terveys ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin muuttaminen liikunnallisempaan suuntaan eli liikunnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden tuominen osaksi koulun jokapäiväistä arkea.

Oppilaita kannustetaan välituntiliikuntaan sekä kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Toiminnallisuuden tavoitteena on hyvinvoiva oppilas. Koulupäivän rakenne suositellaan muodostamaan siten, että se mahdollistaa pitkän välitunnin. Välituntiliikunnassa käytetään mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti koulun tiloja ja liikuntavälineitä. Välituntiliikunnan lisäämistä voidaan toteuttaa esimerkiksi välituntiohjaajien, välituntitapahtumien, pitkien välituntien ja liikuntavälineiden avulla.

Rovaniemen koulutuslautakunta päättää soveltuvuuskoepainotetun opetuksen järjestämisestä.

Kuvataidepainotteista opetusta järjestää Rantavitikan peruskoulu. Kuvataidepainoteiseen opetukseen voidaan hakea kaikilta ala- kouluilta.

Lapin urheiluakatemia on Rovaniemellä toimiva oppilaitosten ja yhteistyötahojen verkosto, jonka tavoitteena on urheilijoiden opis- kelun ja urheilu-uran tuloksekas yhdistäminen. Urheiluakatemian keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Ylä- kouluakatemia on tarkoitettu 13–16-vuotiaille huippu-urheilu-uraa suunnitteleville nuorille eri lajien harrastajille. Akatemiaan voi hakeutua kaikilta yläluokkien kouluilta. Akatemia- toiminta on leirimuotoista toimintaa.

Musiikkiluokkatoimintaa Rovaniemellä jär- jestetään Lapin yliopiston harjoittelukoulussa. Kaupungin koulujen oppilailla on mahdollisuus hakeutua 3.-luokalla alkavalle musiikkiluokalle. Oppilaat valitaan luokalle 2.-luokan keväällä pidettävien musikaalisuustestien perusteella.

4.3. Opetussuunnitelmaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjelmat

Rovaniemen kaupungin palveluiden järjestämistä ohjaavat muun muassa seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat: