9. OPETUSSUUNNITELMAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

9. OPETUSSUUNNITELMAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN


Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.


Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia. Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Rovaniemellä opetussuunnitelman toteutumista seuraa ja arvioi koulutuslautakunta. Kaupungin tasolla opetussuunnitelman toteutumista seurataan osana arviointi - ja kehitystyötä. Rovaniemellä on käytössä Perusopetuksen järjestämisen periaatteet, joilla luodaan opetustoimen viitekehys ja määritetään laatua. Periaatteet hyväksytään viideksi vuodeksi kerrallaan ja niiden toteutumista seurataan tulosohjausasiakirjaan kirjattavilla arviointikohteilla. Järjestämisen periaatteet on rakennettu kaupunkistrategian linjausten ja valtakunnallisten perusopetuksen laatukriteereiden suositusten pohjalta. Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut teettää säännöllisin väliajoin laadunarviointikyselyn. Siitä on saatavana koko kaupungin perusopetuksen kouluja koskeva koonti ja yksikkökohtaiset tulokset. Kokonaiskuvaa täydennetään valtakunnallisten arviointien, työolo-, huoltaja- ja oppilaskyselyjen ja muiden vastaavien avulla.

Kuvio 8: Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluiden laadunarvioinnin rakenne

K8.docx

Koulun tasolla opetussuunnitelman toteutumista johtaa rehtori koulutuspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti. Yksikkökohtaista suunnittelutyötä ja sen toteutumisen arviointia tehdään koulukohtaisten lukuvuosittaisten toimintasuunnitelmien, toimintakertomusten, itsearviointien ja henkilöstön kehittämiskeskustelujen avulla. Rehtorin johdolla koululla käydään pedagogista keskustelua opetussuunnitelman mukaisen opetuksen jatkuvasta kehittämisestä.


Lukuvuoden alussa koulutuspalveluiden johtoryhmä täsmentää ja asettaa kaikkia kouluja koskevat painopistealueet ja ydintavoitteet aina seuraavalle vuodelle. Tässä tavoitteenasettelussa ja toteutumisen arvioinnissa huomioidaan myös perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet. Rovaniemellä nostetaan vuosittain yksi toimintakulttuurin periaate kehittämiskohteeksi.